Arbejdsmiljø

Som lønmodtager har du ret til et ordentligt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøloven fastsætter minimumskrav,  som alle arbejdsgivere skal overholde. Det gælder også forsvaret.

Særligt til arbejdsmiljørepræsentanter:

Her kan du finde materialer fra HKKFs klubseminar om arbejdsmiljø 14. november 2019 i Kolding

Hvem har ansvaret?

Chefen

Loven om arbejdsmiljø er meget klar: Arbejdsgiveren har ansvaret for, at loven overholdes.

Din arbejdsgiver har ansvaret for arbejdsmiljøet på din arbejdsplads og for, at der bliver arbejdet aktivt med at få løst problemer og forebygge problemer.

I det daglige er det din nærmeste chef, som sammen med den lokale chef (f.eks. bataljonschefen) har arbejdsgiveransvaret. Har din nærmeste chef ikke ressourcer eller mulighed for selv at løse problemet, skal han gå til bataljonschefen.

Kan bataljonchefen heller ikke løse problemet, løfter han det til Hærstaben. Hærstaben har det overordnede arbejdsgiveransvar for alle ansatte i hæren og har derfor også i sidste ende ansvaret for at sikre, at arbejdsmiljøloven overholdes.

Arbejdsmiljøorganisationen

Samarbejdet om sikkerhed og sundhed er organiseret i en arbejdsmiljøorganisation opbygget i to niveauer:

 • Det strategiske niveau, som er arbejdsmiljøudvalget
 • Et operationelt - dvs. daglige opgaver - niveau, som er arbejdsmiljøgrupper
 • Arbejdsmiljøgrupperne danner sammen med arbejdsgiveren (formanden) arbejdsmiljøudvalget
 • Formanden udpeger en sekretær for arbejdsmiljøudvalget

Det er ét arbejdsmiljøudvalg og et antal arbejdsmiljøgrupper på din arbejdsplads. Alle ansatte har et direkte tilhørsforhold til en arbejdsmiljøgruppe.

Arbejdsmiljøgruppens opgaver:

 • Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici.
 • Deltage i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen.
 • Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
 • Kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov.
 • Deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant.
 • Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed.
 • Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget.
 • Forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, for chefen for enheden, eller som er generelle for virksomheden, for arbejdsmiljøudvalget. 
Arbejdsmiljørepræsentanten

Arbejdsmiljørepræsentanten adskiller sig fra tillidsrepræsentanten på to væsentlige områder:

 • For det første er arbejdsmiljørepræsentanten valgt af alle ansatte i en underafdeling eller et selvstændigt arbejdslederområde. Arbejdsmiljørepræsentanten er således valgt af alle, uanset faggruppe og organisatoriske tilhørsforhold. 
 • For det andet kan arbejdsmiljørepræsentanten ikke, som tillidsrepræsentanten, væltes, det vil sige tvinges væk fra sit hverv, hvis kollegaerne ønsker dette. Arbejdsmiljørepræsentanten sidder valgperioden ud. 

Arbejdsmiljørepræsentanten indgår i arbejdsmiljøgruppen sammen med arbejdslederen.

Arbejdsmiljørepræsentanten har også både rettigheder og pligter, som betyder, at han eller hun blandt andet kan stoppe arbejdet, hvis der er overhængende fare for en arbejdsulykke. 

Arbejdsmiljørepræsentanten modtaget en særlig arbejdsmiljøuddannelse.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdsmiljøudvalget skal hvert år gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse, der som minimum skal indeholde fire hovedpunkter:

 • Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år,
 • Fastlægge hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller
 • Vurdere om det foregående års mål er nået
 • Fastlægge mål for det kommende års arbejde

Drøftelsen bør gennemføres på arbejdsmiljøudvalgets sidste ordinære møde i kalenderåret.

Du kan sammen med din arbejdsmiljørepræsentant indgive forslag til drøftelsen.

Dit ansvar

Du er som ansat forpligtiget til at deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed.

Det betyder, at du skal medvirke til, at arbejdsforholdene indenfor dit arbejdsområde er fuldt forsvarlige , og du skal være med til at sikre, at de foranstaltninger der træffes, virker efter deres hensigt.

Bliver du opmærksom på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som du eller dine kolleger ikke selv kan rette, skal det meddeles det til et medlem af arbejdsmiljø­organisationen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren.

HKKFs miljø- og udrustningsudvalg

Opgaver

Til støtte for forbundets arbejdsmiljøaktiviteter og for at medvirke til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø for medlemmerne, mødes forbundets miljø- og udrustningsudvalg fire gange årligt. Udvalget er oprettet med det formål at styrke medlemmernes indflydelse og viden på arbejdsmiljøområdet, herunder operativt sikkerhedsudstyr og anden udrustning, samt uddanne og opkvalificere medlemmerne til at drøfte og deltage i det lokale samarbejde om et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Medlemmer

Udvalgets medlemmer har kompetence til at henvende sig til personel af konstabel- og korporalgruppen i egen afdeling/bataljon og hjemmeværnet, med henblik på at udvalget kan løse sine opgaver.

Medlemmerne er repræsentanter fra:

 • Landsklub Hjemmeværn Landsdækkende
 • Klub ST/HKIC Oksbøl
 • Klub Danske Artilleriafdeling DAA/Oksbøl
 • Klub MIBTN/HEC Varde
 • Klub PNIGBTN/IGR Skive
 • Klub 3. KONSTBTN/IGR Skive
 • Klub 2. LOGBTN/TRR Aalborg
 • Klub LOGBTN/TRR Aalborg
 • Klub 4. NSBTN/TRR (VOR) Vordingborg
 • Klub 3. VEDLBTN/TRR Landsdækkende
 • Klub 1. HQBTN/HAD Haderslev
 • Klub 2. CISBTN/TGR Fredericia
 • 1 repræsentant fra klubberne Høvelte:
  - Klub I PNINFBTN/LG/2BDE
  Klub II PNINFBTN/LG/2BDE
 • 1 repræsentant fra klubberne Slagelse:
  Klub I PNINFBTN/GHR/2BDE
  Klub II PNINFBTN/GHR/2BDE
  Klub III UDDBTN/LG
  Klub 5/UDDBTN/GHR/2BDE
 • Klub III OPKBTN/GHR/1BDE/BOR Bornholm
 • 1 repræsentant fra klubberne Holstebro:
  Klub I PNINFBTN/JDR/1BDE
  Klub II PNINFBTN/JDR/1BDE
  Klub 5/UDDBTN/JDR/1BDE
 • Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse