Arbejdstid

I udgangspunktet er din gennemsnitlige arbejdstid på 37 timer om ugen. Arbejdstiden kan dog variere, blandt andet i forbindelse med øvelser og særlige opgaver.

Merarbejde

Hvad er merarbejde?

Arbejder du mere end 37 timer om ugen, kaldes det merarbejde. Et eventuelt merarbejde bør modsvares af et tilsvarende mindrearbejde i. 

Chefen har ansvaret for at tilrettelægge arbejdet og for løbende at sikre sig, at arbejdet holder sig indenfor de aftalte rammer, dvs. 37 timer om ugen. Hvis du har merarbejde, skal det afvikles.

Chefen skal i muligt omfang inddrage medarbejderen i valg af metode for afvikling af merarbejde. Det er i planlægningsperioden dog en ledelsesbeslutning at afgøre, om et merarbejde kan godtgøres økonomisk.

Hvis du i planlægningsperioden optjener et merarbejde, som ikke kan afspadseres, er der følgende muligheder:

  • Du ansøger om honorering i form af konvertering til opsparingsdage, overførsel til fridøgnsbank eller økonomisk godtgørelse
  • Chefen beslutter efter drøftelse med dig at honorere i form af konvertering til opsparingsdage, overførsel til fridøgnsbank eller økonomisk godtgørelse

Hvis du efter planlægningsperiodens udløb har optjent merarbejde, som du ikke har kunnet afspadsere, er der følgende muligheder:

  • Chefen træffer beslutning om, at afspadseringen indplaceres i det efterfølgende kvartal
  • Efter aftale med dig kan afspadseringen indplaceres i op til et år efter planlægningsperiodens udløb
  • Efter aftale med dig kan merarbejdet konverteres til opsparingsdage, overførsel til fridøgnsbank eller økonomisk godtgørelse
Planlægningsperiode

Planlægningsperioden for arbejdstid kan være fra 1 måned til max 52 uger. Døgntjeneste kan indgå i arbejdstidsplanlægningen, for eksempel vagt og øvelse.

Merarbejde skal opgøres kvartalsvis efter kalenderårets kvartaler uafhængigt af den valgte planlægningsperiodes længde.

Godtgørelse af merarbejde

Afspadsering

Du kan kun afvikling afspadseringsfrihed, hvis der ikke er normopfyldende tjeneste nok i normperioden.

Afspadsering sker i forholdet 1:1 og skal være gennemført ved udgangen af det efterfølgende kvartal, hvori merarbejdet er optjent.

Et merarbejde, som ikke er afspadseret ved udgangen af det efterfølgende kvartal eller efter aftale med den ansatte udskudt i op til 1 år efter planlægningsperiodens udløb, skal enten konverteres til opsparingsdage, overføres til fridøgnsbank eller godtgøres økonomisk.

Udbetaling af økonomisk godtgørelse for merarbejdet kan, på dette tidspunkt ikke afvises med henvisning til manglende økonomiske rammer hertil.

Opsparingsdage

Hvis du ikke har fået tilgodehavende afspadsering afviklet indenfor afspadseringens udløb, kan du få det konverteret til opsparingsdage. De konverterede opsparingsdage må dog maksimalt udgøre 22 dage (162,8 timer).

Der gælder ingen frist for afvikling af dagene. Opsparingsdage kan ikke godtgøres kontant eller konverteres tilbage til anden frihed.

Fridøgnsbank

Frihed, der ikke er afviklet inden afviklingsperiodens udløb, kan efter ansøgning fra medarbejderen overføres til en indgået aftale om Fridøgnsbank.

Fridøgnsbank er en individuel aftale om opsparing og afvikling af frihed. Den kan maksimalt have en løbetid på i alt 3 år, inkl. opsparings- og afviklingsperiode. Hvis det er mere hensigtsmæssigt, kan opsparings- og afviklingsperioden skilles ad, så de hver især får en maksimal løbetid på 3 år – sammenlagt således maksimalt 6 år.

For seniorpolitikken er løbetiden dog altid maksimalt i alt 6 år.

Den enkelte kan maksimalt opspare frihed svarende til 6 måneder.

Opsparingen og afviklingen af frihed kan ske indenfor områderne:

  • Seniorpolitik (fx nedsættelse af arbejdstid, tidligere fratræden mv. Afviklingen af frihed kan tidligst ske efter det fyldte 55. år med mindre den ansatte selv eller en pårørende er syg)
  • Familiepolitik (fx pasning af børn, ved sygdom i familien mv.)
  • Andre formål (sabbat, uddannelse mv)

Tidspunktet for afvikling af opsparet frihed skal meddeles tjenestestedet med et varsel, der normalt mindst svarer til længden af den ønskede frihedsafvikling. I helt særlige tilfælde kan varslet dog forkortes. For eksempel hvis det er på grund af egen eller pårørendes sygdom.

Økonomisk godtgørelse

Når merarbejdet overstiger 20 timer, kan det samlede merarbejde godtgøres økonomisk. Ved økonomisk kompensation godtgøres det godkendte merarbejde med en normal timeløn med et tillæg på 50 procent. Det er som udgangspunkt chefen, der afgør om merarbejdet kan godtgøres økonomisk. 

Ulempegodtgørelse for døgnarbejdere

Tillæg for arbejde på ubekvemme tidspunkter. For fulde 37 timers arbejde, der udføres i tidsrummet fra kl. 17.00 til kl. 06.00, optjenes 3 timers afspadsering for hver fulde 37 timers arbejde, der er udført i dette tidsrum. Det er en forudsætning, at tjenesten er beordret og at det har været nødvendigt at tilrettelægge arbejdet på pågældende vis. Arbejdstidsbestemte tillæg ydes således ikke under optjening af flekstid.