COVID-19: Spørgsmål og svar

​​​​​​​Får jeg løn, hvis jeg bliver sendt hjem pga. COVID-19? Og hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan få passet børnene? Der kan opstå en lang række spørgsmål i den nuværende krise. Forsvarsministeriets Personalestyrelse har samlet en række spørgsmål og svar, der kan opstå hos HKKFs medlemmer i relation til COVID-19.
13. marts 2020

HKKF står altid til rådighed for råd og assistance, hvis du har brug for hjælp.

Nedenstående liste med spørgsmål og svar er udarbejdet af FPS, og giver svar på de mest udbredte spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med COVID-19.

FPS henviser til www.coronasmitte.dk for opdaterede sundhedsfaglige retningslinjer.

 

Q1: Skal jeg arbejde, mens jeg er sendt hjem på baggrund af regeringens nye tiltag?

A1: Du skal - så vidt det er muligt – fortsætte dit arbejde hjemmefra og under alle omstændigheder arbejde hjemmefra i det omfang, dine arbejdsopgaver tillader det. Dette sker efter nærmere aftale med din leder/chef.

Q2: Får jeg løn, når jeg er sendt hjem fra arbejde på baggrund af regeringens nye tiltag?

A2: Ja. Hvis dit tjenestested beslutter, at du ikke skal møde på arbejde, vil du få løn. Du skal fortsat stå til rådighed, og der skal kunne gives møde ved behov.

Q3: Kan jeg blive pålagt at afholde ferie eller afvikle friheder, når jeg er sendt hjem fra arbejde på baggrund af regeringens nye tiltag?

A3: Allerede varslet ferie og afvikling af friheder gennemføres som planlagt. Hvis du ikke allerede har planlagt ferie og friheder, vil du ikke blive varslet om afholdelse af ferie eller afvikling af friheder.

Såfremt du ønsker at afholde ferie eller andre friheder skal det ske efter aftale med nærmesteleder/chef.

Q4: Hvad gør jeg, hvis hjemmearbejde er vanskeligt at gennemføre fx fordi mit barns institution eller skole er lukket?

A4: Hvis der er udfordringer i forhold til arbejde i hjemmet, fx pasning af børn skal du drøfte med din leder/chef, hvordan dit arbejde tilrettelægges på en fleksibel måde så både børn og arbejde kan passes.

Q5: Hvem bestemmer, om min stilling er kritisk?

A5: Det er dit tjenestested, som beslutter, om en stilling er kritisk, og om du derfor skal møde på arbejde.

Hvis din stilling er kritisk, og det medfører udfordringer i forhold til pasning af børn e.l., kan du kontakte din hjemkommune, som har opretholdt pasningstilbud for børn, hvis forældre bestrider en kritisk stilling.

Q6: Hvad gør jeg, hvis jeg har planlagt ferie?

A6: Du afvikler din ferie som planlagt. Hvis du er syg, er det en feriehindring og så har du krav på erstatningsferie i henhold til ferielovens regler.

Q7: Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg føler mig syg?

A7: Hvis du føler dig syg, skal du ikke møde på arbejde. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du i det tilfælde bliver hjemme mest muligt og holder afstand til andre – det gælder navnlig mennesker, der er i særlig risiko for alvorlig COVID-19.

Se Sundhedsstyrelsens samlede anbefalinger til syge og til personer, der har været i kontakt med syge på www.sst.dk.

Q8: Hvordan skal fravær i relation til COVID-19 registreres i arbejdstidssystemet?

A8: Sendes du hjem på baggrund af regeringens nye tiltag, og du ikke kan arbejde hjem-me, skal din normale arbejdstid registreres som tjenestefrihed med løn.

Sendes du hjem på baggrund af regeringens nye tiltag, og du kan arbejde hjemme, skal din arbejdstid registreres som normal tjeneste.

Såfremt du er syg med COVID-19 eller anden sygdom, skal du melde dig syg til FPS’ Syge-meldingskontor på telefon 32 66 32 66 eller under anvendelse af SYBAPP og underrette din nærmeste chef/leder jf. de lokale retningslinjer for sygemelding. Du vil herefter blive regi-streret som syg i arbejdstidssystemet.

Q9: Har min chef krav på at få oplysninger om, hvad jeg fejler, hvis jeg lægger mig syg?

A9: Det fremgår af helbredsoplysningsloven, at din arbejdsgiver ikke må spørge om årsagen til sygefravær, og du har ikke pligt til at oplyse det.

Sundhedsmyndighederne opfordrer dog til, at smittede med COVID-19 underretter deres tjenestested, så de kan overveje og evt. iværksætte nødvendige tiltag for at undgå smitte-spredning.

Q10: Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg bliver syg, mens jeg er sendt hjem på baggrund af regeringens nye tiltag?

A10: Hvis du bliver syg, mens du er sendt hjem, skal du melde din sygdom, som du normalt gør det, jf. de lokale retningslinjer/bestemmelser.

Se Q8 for registrering af sygefravær.

Q11: Hvilke opgaver kan jeg pålægges, hvis jeg er i karantæne?

A11: Hvis du er anmodet om at opholde dig i karantæne, gælder samme retningslinjer som øvrige hjemsendte medarbejdere fra Forsvarsministeriets område. Dvs. kan du arbejde hjemmefra, gør du dette. Inden din karantæneperiode udløber, bedes du afklare med din chef om din stilling tilhører den gruppe af kritiske stillinger, der fortsat skal bemandes. I givet fald skal du starte op på vanlig vis i din stilling igen efter karantæneperioden er udløbet.

Du skal selvsagt i karantæneperioden overholde de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for din ageren, der jo gælder også uden for arbejdstid.

Q12: Hvilke opgaver kan jeg pålægges, hvis jeg er i isolation?

A12: Isolation er at betragte som sygdom. Det betyder også, at du er syg og derfor ikke kan pålægges opgaver under din sygdom.

Se Q8 for registrering af sygefravær.

Q13: Hvad gør du, hvis du som medarbejder er langtidssygemeldt?

A13: Hvis du som medarbejder er langtidssygemeldt af årsager, der ikke vedrører COVID-19, så fortsætter den sædvanlige håndtering af sygefraværssagen i videst muligt omfang. Dvs. at du i det omfang, det er relevant, bliver indkaldt til sygefraværssamtaler. Grundet situationen vedrørende COVID-19 skal sygefraværssamtaler dog gennemføres telefonisk.

COVID-19 medfører en ekstraordinær belastning af vores sundhedssektor, og det betyder, at det kan være vanskeligt for dig at få tid ved egen læge til udarbejdelse af lægelig dokumentation i form af friattester og mulighedserklæringer, og det kan medføre, at indhentning af lægelig dokumentation udskydes.

Det anbefales i den forbindelse, at man ved tvivlstilfælde kontakter FPS, Syge-og barsels-kontoret, FPS-KTP-SYBA, eller FPS, Juridisk Afdeling, FPS-KTP-JURA.

HKKF står selvfølgelig også til rådighed, såfremt du har behov for hjælp.