Formand for HKKF: Ret til skyper-hviletid er en sejr for soldaterne

Den nye aftale om hviletid i forbindelse med skydeperioder skal sikre, at forsvaret fremover overholder reglerne for hviletid. Ifølge HKKF understreger støtten fra CS og HOD, at tingene indtil nu ikke er foregået på en ordentlig måde.
05. oktober 2020

Af Erik Holm
Soldaterne vil fremover have helt klare regler for hviletid, når de er på skydelejr. Det sker, efter at HKKF har indgået en aftale med Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der sikrer, at forsvaret overholder arbejdsmiljølovens bestemmelser om hviletid.

Sagen har haft høj prioritet for HKKF, der allerede løftede problemstillingen tilbage i 2013. Den handler grundlæggende om forsvarets brug af begrebet egentlig militærtjeneste (EMT), i forbindelse med skydelejre.

Aftalen blev underskrevet 7. september, og er resultatet af et længere forhandlingsforløb, hvor HKKF har fået støtte fra CS og HOD.

“Det centrale er, at forsvaret har pligter i forhold til arbejdsmiljøet, og at soldaterne har rettigheder. Det har vi nu slået fast med den nye aftale,” siger fungerende formand for HKKF, Kurt Brantner og tilføjer:

“Det er derfor en meget principiel sag, der nu har fået en afgørelse,“

Retten til hvile
Soldater er jævnligt i skydelejr for at træne skarpskydning under forskellige forhold. Dette støtter HKKF fuldt ud, da der er brug for disse færdigheder under skarpe missioner, understreger konsulent Kim Larsen, der har håndteret sagen for forbundet.

Problemet var, at forsvaret anså hele skydelejren, fra start til slut, som egentlig militærtjeneste (EMT). Dermed fastholdt forsvaret, at de ikke behøvede at overholde bestemmelserne om hviletid.

HKKF, der fik støtte fra CS og HOD, mener derimod, at EMT alene dækker specifikke aktiviteter med et operativt formål.

“Når soldaterne udfører arbejde, der indgår i daglig tjeneste, sidder i vagten, er under transport, eller har fri, er det ikke EMT. Det betyder, at arbejdsmiljøloven skal overholdes i sin helhed inklusive bestemmelserne om hviletid,” siger Kim Larsen.

Ifølge arbejdsmiljøloven har soldater ret til mindst 11 på hinanden sammenhængende timers hvile over en periode på 24 timer. Praksis var imidlertid, at soldaterne i skydelejre fik betydeligt mindre hvile - ofte kun mellem syv og ni timer. I enkelte tilfælde fik de ned til fire timer, hvor hviletiden ikke var nødvendigvis sammenhængende, fortæller konsulenten.

Alt dette skal den nye aftale være med til at lave om på.

Henvendelser fra soldater
I 2013 begyndte HKKF at modtage henvendelser fra soldater, der fortalte, at de ikke fik den hviletid, de havde behov og krav på. De oplevede at blive udmattede, efter at have være i gang i mange timer, over flere dage, uden mulighed for at restituere eller samle kræfter.

“Vi fik desuden adgang til en række direktiver (uddannelsesplaner, red.), der klart dokumenterede, at der ikke gik 11 timer mellem soldaterne var aftrådt, til de skulle begynde igen om morgenen,” fortæller Kim Larsen.

Ifølge konsulenten førte henvendelserne indledningsvist til en række møder med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsen, og til sidst med Hærkommandoen. HKKF kunne dokumentere, at medlemmerne ofte kunne skifte mellem at stå vagt, være ude at skyde, stå vagt og herefter være ude at skyde igen:

“Enkelte soldater oplevede at være vågne i 35 timer, fordi ledelsen blandt andet ikke sørgede for at have vagter med, hvilket grundlæggende skyldes økonomiske hensyn”.

Anlagde retssag
Gennem årene har HKKF forsøgt at få en aftale om hviletid med Forsvarets Personalestyrelse (FPS).

Her henviste man til Hærkommandoen, der kastede bolden tilbage til FPS. Sådan fortsatte det indtil 2019, hvor HKKF stævnede Forsvarskommandoen som ansvarlig myndighed, fortæller Kim Larsen. Han pointerer samtidig, at Arbejdstilsynet støtter HKKF’s fortolkning af, hvornår man er, eller ikke er underlagt EMT.

Sideløbende med sagsanlægget indledte parterne i september 2019 et forhandlingsspor, der havde til formål at tale sig til rette og undgå en retssag. Det er dette forløb, der nu er endt i et forståelsespapir og en konkret aftale, som begge netop er underskrevet af parterne.

“Opbakningen fra CS og HOD viser, at der har været bred enighed blandt fagforbundene om, at der er foregået noget forkert,” siger Kim Larsen.

Han fortæller desuden, at der nu er skabt enighed om, at skydeperioder ikke i sig selv udgør EMT. I stedet er det en ramme om et antal aktiviteter, der hver for sig kan være det eller ej. Anvendelse af EMT i forbindelse med skydeperioder skal derfor altid fremgå af direktivet for den enkelte skydeperiode.

Anerkender behov
HKKF har undervejs, også før sagsanlægget, gjort det klart, at man anerkender forsvarets behov for at kunne presse soldaterne, og at soldaterne i mange tilfælde gerne vil have lejrene overstået; den nye aftale kan, men behøver ikke, forlænge tiden i lejrene.

Kim Larsen fastholder, at forsvaret med denne aftale stadig kan nå at løse opgaverne og uddanne soldaterne, selv om man skal overholde lovkravene.

“I princippet kan soldaterne køre løs i 13 timer i døgnet og stadig nå 11 timers sammenhængende hvile. Og med denne aftale ligger der nu en mulighed for at nedsætte hviletiden til otte timer op til to gange på en uge. Man kan altså godt gennemføre en SKYPER under de givne rammer,” siger Kim Larsen og fortsætter:
"Vores mål har ikke været at forhindre forsvaret i at uddanne soldaterne. Vi vil sikre, at de arbejder optimalt, under iagttagelse af det bedst mulige arbejdsmiljø og under de bedst tænkelige sikkerhedsforanstaltninger, uden at man udtrætter folk blot for at spare penge”.

Fungerende formand for HKKF, Kurt Brantner, kalder forløbet for ‘alt for langstrakt og møjsomt’. Han mener, at forsvaret har stået hårdt på, at egentlig militærtjeneste gælder for hele skydeperioden. De var først for alvor var til at tale med, da der blev anlagt sag. Han glæder sig derfor over, at der fremover er klare regler, som alle parter kan forholde sig til.

“Det er en sejr for soldaterne. Nu nyder de den beskyttelse, som de har ret til i skydelejre. Når vi har brugt så meget energi på denne sag, er det fordi, at denne ret ikke kan fjernes. Det er en lov om beskyttelse, som soldater skal nyde godt af på samme måde som resten af samfundet,” siger Kurt Brantner.

Forsvarskommandoen henviser til den fælles pressemeddelelse fra 11. september. Her kalder den nu afgående forsvarschef Bjørn Bisserup det for glædeligt, at der er indgået en aftale mellem parterne.

“Det er et område, der tidligere har været genstand for forskellig fortolkning særligt på hviletidsområdet. Nu er der opnået enighed – til gavn for den enkelte soldat og for forsvaret,” siger Bjørn Bisserup.

Faktabokse

Egentlig militærtjeneste:
Egentlig militærtjeneste (EMT) giver mulighed for at fravige dele af arbejdsmiljøloven. Man skal dog altid sikre, at arbejde, der indebærer et vist faremoment, udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Ligesom disse tre elementer skal være opfyldt:

  1. Arbejdet udføres af det militære personels landbaserede enheder, herunder værnepligtige, uanset på hvilken måde de måtte være tilknyttet Forsvaret, samt medlemmer af Hjemmeværnet, og
  2. Arbejdet udføres i den del af forsvarets operative virksomhed, herunder militær uddannelses- og øvelsesvirksomhed, der foregår mhp. løsning af de beredskabsmæssige, antiterrormæssige, fredsskabende, fredsbevarende samt krigsmæssige opgaver, der påhviler dem, og
  3. Arbejdet er planlagt i et øvelses- eller uddannelsesdirektiv eller tilsvarende direktiv med betegnelse, omfang, placering og tidsramme mv. for aktiviteten.

Arbejdet skal i videst muligt omfang foregå under hensyntagen til arbejdsmiljølovgivningen, herunder arbejdsmiljølovens kapitel 9 om hvileperioder og fridøgn.

Kilde: FPSBST 061-1, maj 2020

Dette siger den nye aftale:

  • For alt personel, der deltager i en skydeperiode, planlægges hviletiden til mindst 11 sammenhængende timer inden for en 24 timers periode.
  • I det tilfælde, hvor det som følge af formålet med uddannelses- og skydeaktiviteten er nødvendigt, kan hviletiden nedsættes.                                                                                                  
  • Den daglige hviletid kan maksimalt nedsættes til 8 timer.
  • Nedsættelse af hviletid kan maksimalt ske to gange inden for en periode på 7 døgn. Nedsættelse af hviletid kan dog ikke ske i to døgn i træk.
  • Skydeperioder med nedsat hviletid skal være planlagt forud for skydeperiodens opstart.
  • Pligten til forudgående planlægning af hviletidens nedsættelse suspenderes i tilfælde af, at uforudsete begivenheder forhindrer det, jf. bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v.

I tilfælde af nedsat hviletid skal der enten ydes tilsvarende kompenserende hvile, fridøgn eller passende beskyttelse.