jul

Glædelig jul

På vegne af hele HKKF vil jeg ønske alle medlemmer en dejlig jul og et godt nytår. En særlig hilsen skal lyde til de mange, som er på tjeneste i julen i Danmark eller i udlandet.
22. december 2018

 

2018: Et år i forsvarsforligets og overenskomstens tegn

I januar 2018 fik Danmark langt om længe et nyt forsvarsforlig. Forsvaret får flere ansatte, flere penge og nyt materiel, men først så det for alvor kan mærkes fra 2020.

Der er gode elementer i forliget, og der er udfordringer. HKKF vil især have fokus på vilkår i hverdagen, arbejdsbelastning og på implementeringen af de administrative fællesskaber.

Foråret stod også i overenskomstens tegn. Efter hårde forhandlinger indgik vi en god aftale for alle ansatte i staten. Tak til alle jer, som bakkede op på sociale medier og ved arrangementer i hele landet. Jeg er overbevist om, at det netop var sammenholdet blandt så mange, der betød, at vi fik en god aftale til sidst.

Desværre lykkedes det ikke at indgå en aftale med FPS om HKKFs egen overenskomst. Da vi stod fast på kravet om et Gefion-tillæg af en vis størrelse, ønskede FPS ikke at forhandle yderligere. Derfor gik HKKFs pulje til en lønstigning til alle på 0,25 procent.

Vi opgav imidlertid ikke, og i november lykkedes det endelig at komme igennem med et tillæg til alle, der har været, er og bliver indsat som støtte til politiet under operation Gefion.

Og her på falderebet inden jul har vi efter mere end et års kamp indgået en aftale om, at deltagerne på Allied Spirit VII i oktober 2017 hver især får en kompensation på 20.000 kr.

 Resultaterne er kun opnået, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter har stået sammen om fuldstændig rimelige krav, som de faglige organisationer har fulgt op på.

2019: Fokus på erhvervsuddannelse, fastholdelse og arbejdsmiljø

Også i det nye år venter der opgaver, der kræver en langsigtet og fælles indsats.

Vi vil sikre, at konstablerne får bevis på deres kompetencer. Det blev slået fast i forliget, at HKKF sammen med forsvaret skal undersøge muligheden for at etablere en uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau. Nu skal resultaterne af arbejdet forelægges politikerne, og derefter skal vi – forhåbentlig – udarbejde et konkret forslag til, hvordan konstabler kan få en uddannelse, som ligestiller den professionelle soldat med faglærte.

En sådan uddannelse vil gavne både den enkelte og forsvaret: Den enkelte vil få et bevis på sine kompetencer, så man kan tage andre uddannelser på kortere tid og får lettere adgang til civile jobs. Forsvaret vil få et vigtigt værktøj til at fastholde konstablerne i længere tid.

Fastholdelse er et fokuspunkt for forsvaret. Også her bidrager HKKF gerne.

Desværre oplever mange soldater problemer med dårlig planlægning, manglende viden hos ledelsen om basale regler, dårlige fysiske rammer osv. Alt sammen ting, der hverken er acceptable eller gavner fastholdelsen. Vores opfordring til forsvarschefen er derfor at fokusere på hverdagen for soldaten.

Det handler blandt andet om arbejdsmiljø. Derfor sætter HKKF i 2019 fokus på arbejdsmiljøet og arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde. De gør en kæmpe forskel for arbejdsmiljøet på alle tjenestestederne, men de kæmper ofte en utaknemmelig og ensom kamp.

Den nye hovedorganisation Fagbevægelsens Hovedorganisation har udråbt 2019 til arbejdsmiljørepræsentanternes år. Her er HKKF selvfølgelig med, og vi vil sætte særligt fokus på fire områder:

• Regler, aftaler og love, herunder om hviletid skal overholdes

• Fysiske forhold skal leve op til reglerne og standarder anno 2018

• Psykisk arbejdsmiljø skal prioriteres

• Styrkelse af samarbejdet om arbejdsmiljøet i hverdagen, herunder roller og ansvar for chefer og arbejdsmiljørepræsentanter

Til slut vil jeg sige tak til jer alle for den indsats I har ydet for Danmark hjemme og i udlandet.  I skal vide, at jeg og hele bestyrelsen er stolte over at arbejde for hærens konstabler og korporaler. Vi ser frem til at fortsætte kampen i det nye år.

Rigtig glædelig jul til jer alle!

Flemming