HKKF: Forsvarets problemer skal løses

Frustrationerne i forsvaret er reelle, der skal tages hånd om problemerne, og ledelsen skal bakke op om de overordnede beslutninger. Sådan lød nogle af budskaberne i den mundtlige beretning til repræsentantskabsmødet 2015 fra HKKFs formand, Flemming Vinther.
11. november 2015

”Det største problem i dansk forsvar lige nu er, at ledelsen står splittet, og at det nærmest er blevet legalt at gå imod de forandringer, vi oplever i disse år”. 

Sådan indledte HKKFs formand sin mundtlige beretning ved HKKFs repræsentantskabsmøde den 11. november 2015. Her var ca. 80 tillidsrepræsentanter samlet for at diskutere resultater for det år, som er gået, og drøfte mål for det kommende år. 

Flemming Vinther fastslog, at der er problemer i Forsvaret, som der skal gøres noget ved. Men løsningen findes ikke ved, at lave 'hovsa-løsninger', eller ved at ledelsen undlader at bakke op om hinanden og de beslutninger, der bliver truffet:

"Enhver form for løsning kræver ledelsesmæssig fokus og ledelsesmæssig engagement. Derfor er ledelsen nødt til at rykke sammen om de tiltag, som bliver aftalt".

Årsag til problemer skal undersøges

HR-målinger viser, at der er frustrationer mange steder i Forsvaret. Men de giver ikke svaret på, hvad frustrationerne præcist skyldes – eller hvad man skal gøre ved det.

Derfor har HKKF arbejdet for, at man nu samler resultater fra forskellige målinger og besøger 8-10 samarbejdsudvalg for at afdække, hvad de reelle problemer er, før man iværksætter store handleplaner, forklarede Flemming Vinther:

"Jeg håber meget, at denne model kan bringe os tættere på nogle løsningsforslag, som reelt kan flytte noget og dermed undgå, at vi ender med nyttesløs symptombehandling”. 

Pas på 'ulven kommer'

Både chefer, HOD og CS har brugt skarp retorik om Forsvarets problemer og egne dagsordener. HKKF-formanden advarede mod at bruge samme skarpe retorik om stort og småt: 

"Pressen og politikerne lytter, for de ved jo ikke bedre. Og de drager efterfølgende deres konklusioner på baggrund af en skøn blanding af uvidenhed og rygter. Nøjagtigt den cocktail som efter min mening førte til, at vi ikke skal opstille 250 mand til Mali, men alene en SOF enhed og en Hercules”.

Flemming Vinther understregede, at han ikke har et stort behov for at udsætte medlemmer for IED’er og angreb fra militser, men spurgte:

”Er den type opgaver ikke nøjagtig det, vi er her for?"

Sammenbrud i overenskomstforhandlinger

Da forhandlingerne mellem HKKF og Forsvarsministeriets Personalestyrelse om en ny overenskomst brød sammen, var det Flemming Vinther selv, som var ude med skarpe vendinger: 

"Jeg kan stadig blive rasende, når jeg tænker på forhandlingsforløbet. Rasende fordi vores modpart egentlig ikke sagde nej. De magtede bare ikke opgaven".

Forsvaret havde ingen bud på, hvordan de fremover vil håndtere bortfald af tjenestemandsansættelser og CU og dermed en udsigt til, at alle skal ansættes på langtidskontrakt, og hele deres tilgang var baseret på, at de ikke ville forpligte sig, og at det ikke måtte koste penge, forklarede Flemming Vinther og henviste til den skriftlige beretning, hvor forløbet er nærmere beskrevet.

Mangel på faglærte – stop for lærlinge

I det hele taget efterspurgte HKKF-formanden, at Forsvarets ledelse tænker langsigtet. Fx kritiserede han, at Forsvaret er i gang med at nedlægge ordninger for militære lærlinge, mens der reelt er fuld beskæftigelse indenfor både Dansk El og Dansk Metal i den tro, at Forsvaret kan hente ny faglært arbejdskraft fra det civile arbejdsmarked:

”Har man slet ikke opdaget, at man konkurrerer om de samme unge – og at man faktisk er en del af arbejdsmarkedet, og derfor bliver nødt til at gøre andet og mere end at henvise til en analyse, som blev lavet i 2011”.

Komplekse opgaver – stop for faglært kontorhjælpere

En lignende problematik ser HKKF i forhold til, at Forsvaret fjerner krav om faglærte kontorhjælpere, samtidig med at flere og flere opgaver skubbes ud til de lokale kommandokontorer.

"Man kan selvfølgelig spare nogle småpenge på løn, det indrømmer jeg. Men hvad koster det koster det, når man får lavet en forkert kontrakt, eller oprettet et forkert tillæg? Mon det reelt er en besparelse på langt sigt?"

Mangler 300 kolleger

Der mangler faglærte HKKF’ere – og der mangler HKKF’ere generelt.

”Vi er vrede, når vi nu på andet år mangler ca. 300 kollegaer i vores gruppe”, sagde Flemming Vinther og fastslog:

"Vi hører hele tiden fra Hærstaben, at der er lønsum nok, og at de gør alt, hvad de kan for at få ansat nye. Men hvis de gør alt, så er alt ikke godt nok.” 

HKKF har længe presset på for at få en plan fra ledelsen for, hvordan man vil rekruttere de mange kolleger, som mangler i dag. Og Flemming Vinter lovede at fortsætte presset ved bl.a. at foreslå, at der oprettes konstabelelev-hold, så der kan fyldes op i rækkerne: 

"Det vil ikke ændre noget fra dag til dag, og vi har ikke ansættelseskompetencen – det har Hærstaben. Men fokus skal det nok få".

HR-opgaver 

"Et område, som vi ser med bekymring på, er, at man nu delegerer en mængde HR-opgaver til det lokale niveau. Ikke at det i sig selv er et problem. Men det bliver det, hvis det lokale niveau ikke har tiden og kompetencerne til at løfte opgaverne". 

Flemming Vinthers bekymring skyldes ikke, at han mener, at cheferne er dumme. Men de har ikke meldt sig til Forsvaret for at være administratorer, de kender ikke alle de regler, som er i spil, og de procedurer HR-indsatsen kræver.

"Dertil kommer, at chefernes mulighed for at få hjælp er et presset kommandokontor, hvor der heller ikke er garanti for, at alle regelsæt på arbejdsmarkedet er kendt i detaljer”.
 
”Det var jo præcis i erkendelse af dette problem, at man i 2005 oprettede de funktionelle tjenester – herunder Forsvarsministeriets Personaletjeneste (FPT). Og selv om FPT har været kaldt meget dårligt gennem årene, så virkede det faktisk langt hen af vejen". 

Tillidsrepræsentantens nøglerolle

I takt med at opgaverne flyttes ud lokalt, får HKKFs tillidsrepræsentanter en mere og mere central rolle:

"I og med at mere og mere besluttes lokalt, så ser vi i forbundet først konsekvenserne, når enten I tillidsrepræsentanter eller et medlem henvender sig. Ofte ser vi først sagerne, når der foreligger en partshøring. Og så er det desværre tit for sent rigtig at gøre noget". 

I dag er det de lokale tillidsrepræsentanter, der har fingeren på pulsen, og som ved, at der mangler folk i en enhed, eller at arbejdsmiljøet halter. Derfor er tillidsrepræsentanterne helt afgørende for, at HKKF kan sikre medlemmerne gode vilkår - både når opgaverne løses lokalt, eller når sagerne sendes ind til forbundet. 

EUROMIL

Afslutningsvis løftede HKKF-formanden blikket og fortalte om engagementet i Euromil, der i alt repræsenterer ca. 500.000 soldater på tværs af 39 organisationer i 26 lande. Her udveksles erfaringer fra INTOPS og fra områder som løn, ydelser og pension. Og så arbejder EUROMIL for de mange kolleger, som ikke har adgang til basale rettigheder - som retten til at udtale sig og retten til at organisere sig.

Som eksempel nævnte Flemming Vinther, at Euromil har fået kontakt  til en organisation i Tyrkiet, hvor forholdene er så horrible, at det næsten ikke er til at forstå:

"Fra 2002 og til 2012 har næsten 1000 menige begået selvmord. Mange angiver tæv i tjenesten og urimelige straffe som årsag. Jeg skal ikke kunne sige, hvorvidt tallene holder. Men at forholdene i Tyrkiet er slemme, det tror jeg ikke står til diskussion". 

HKKF har derfor sig i spidsen for et initiativ, hvor en række af Euromils organisationer via deres nationale kanaler sender et enslydende brev til de respektive forsvars- og udenrigsministre samt til parlamentarikere i Europa-Parlamentet. 

"Internationalt arbejde er et langt og sejt træk, og vi har jo egentlig rigeligt at slås med her i Danmark, men jeg er alligevel stolt af, at vi - trods egne udfordringer - finder overskud og vilje til at løfte blikket og hjælpe kollegaer i udlandet, som har det langt værre end hvad danske soldater – selv på en rigtig øv-dag – kommer i nærheden af". 

Både den mundtlige og den skriftlige beretning blev enstemmigt vedtaget.