skydelejr

HKKF stævner forsvaret

HKKF har i årevis kæmpet for at få forsvaret til at overholde arbejdsmiljøloven i skydelejre. Men forsvaret fastholder, at hele skydeperioden er egentlig militærtjeneste, og at man derfor må fravige loven. Nu stævner HKKF forsvaret for at få sagen afgjort.
11. juni 2019

Alle soldater er jævnligt i skydelejr for at træne skydning under forskellige forhold – om dagen, om natten, når man er veludhvilet, og når man er træt. Sådan skal det være, for bliver der brug for færdighederne i en skarp situation, er den grundlæggende træning afgørende.

Når HKKF nu stævner forsvaret for ikke at overholde arbejdsmiljølovens bestemmelser om hviletid, handler uenigheden derfor ikke om, hvorvidt soldater må træne skydning, når de er trætte. Det handler om brugen af egentlig militærtjeneste, forklarer HKKFs næstformand Kurt Brantner:

”Forsvaret fastholder, at hele skydelejren er egentlig militærtjeneste, og at de derfor ikke behøver overholde bestemmelserne om hviletid. HKKF fastholder, at egentlig militærtjeneste kun dækker aktiviteter med et operativt indhold. Selve skydningen og sanitetsvagten er dækket, men når soldaterne sidder i vagten eller har fri og sover, er det ikke egentlig militærtjeneste. Og så skal arbejdsmiljøloven – herunder hviletiden – overholdes”.

Hvad er forskellen på, om noget er egentlig militærtjeneste eller ej?

”Arbejdsmiljøloven gælder for alle – også soldater. Egentlig militærtjeneste giver forsvaret mulighed for at fravige loven, men kun for specifikke aktiviteter med et operativt indhold. For eksempel siger loven, at man skal have 11 timers hvile på et døgn. Det kan forsvaret fravige, hvis det er nødvendigt for at løse eller uddanne til operative opgaver”.

Hvad betyder det i praksis?

”Hvis forsvaret skal overholde loven, skal de definere, hvilke aktiviteter der er egentlig militærtjeneste. Alle andre aktiviteter skal afvikles, så de lever op til loven. Det betyder, at man ikke kan planlægge, at soldaterne skal arbejde 15-20 timer i træk, fordi man ud over skydning skal løse andre opgaver”.

Men soldater har vel brug for at træne, når de er trætte?

”Ja, og HKKF har ingen problemer med, at man tilrettelægger skydning uden at overholde hviletidsbestemmelserne, hvis formålet er træning under træthed. Men når aktiviteterne ikke handler om at trætte soldaterne, men om at få løst almindelige driftsopgaver eller helt sædvanlig træning og efteruddannelse, så har det ikke noget med egentlig militærtjeneste at gøre, og så skal hviletiden overholdes”.

Hvad er problemet i at forsvaret bruger egentlig militærtjeneste under hele skydeperioden?

”Arbejdsmiljøloven er til for at sikre folks sundhed og sikkerhed. Det er et problem, hvis forsvaret selv kan bestemme, om de vil overholde den lov eller ej. Sådan som de tolker egentlig militærtjeneste i skydelejre, gælder det jo alt, hvad der sker i forsvaret. Hvis det at sove, imens man har tjenestefri, er egentlig militærtjeneste, hvad er så det næste?”

Hvorfor vil forsvaret ikke skelne mellem, hvilke aktiviteter der er egentlig militærtjeneste?

”Jeg tror, at det handler om ressourcer. Og om at det jo er nemmere at kalde hele perioden egentlig militærtjeneste og så planlægge frit for regler og love”.

Hvordan spiller ressourcer ind?

”For HKKF handler sagen ikke om penge, men om soldaternes sundhed og sikkerhed. Vores medlemmer vil få samme honorering time for time. Men det kan koste ressourcer, fordi nogle skydelejre skal forlænges for at overholde hviletiden. Andre skal der ekstra personel med på. Det skyldes, at forsvaret har skåret støttepersonel væk. Derfor skal de skydende enheder nu selv bemande vagten med videre”.

Du siger, at nogle skydelejre vil blive forlænget. Men mange synes, at de er længe væk i forvejen, så vil den løsning ikke bare gå ud over soldaterne og deres familier?

”Jeg anerkender, at mange hellere vil knokle på, mens de er i en skydelejr, og så komme hurtigere hjem. Men arbejdsmiljøloven skal overholdes. Ellers ender vi i det vilde vest, hvor forsvaret kan gøre, hvad det passer dem uden hensyn til soldaternes sundhed og sikkerhed. HKKF har foreslået at indgå en aftale om at nedsætte hviletiden i skydelejre, så enhederne får mest muligt ud af opholdet, og loven samtidig overholdes. Men det afviser forsvaret”.

Hvad har HKKF gjort for at løse problemet?

”Jeg har arbejdet med det her siden 2013. Vi har været i dialog med lokale chefer, med Forsvarsministeriets Personalestyrelse og med Hærkommandoen. Uden resultat. Vi har også fået en vejledende udtalelse fra Arbejdstilsynet, som giver os medhold, men selv derefter har forsvaret holdt fast i deres synspunkt. Så nu er sidste mulighed at få en domstol til at afgøre sagen”.

Hvad sker der nu?

”Nu stævner HKKF Forsvarskommandoen (FKO). Så skal de have tid til at svare. Senere kommer sagen for en domstol. Vores advokater forudsiger, at der kan gå op til flere år. Jeg håber, at FKO inden da vil anerkende, at hele ophold i skydelejre ikke er egentlig militærtjeneste. Gør de det, og får de brug for en aftale om nedsat hviletid, kan de bare ringe”.

Hvad siger CS og HOD til sagen?

”CS og HOD støtter HKKF i søgsmålet, og organisationerne løfter solidarisk udgifterne, fordi det er en principiel sag. Det er HKKF, som har rejst sagen, og som kører sagen, men det er klart, at arbejdsmiljøloven gælder for alle uanset rang. Derfor er det naturligt, at vi er gået sammen, og jeg er glad for støtten fra kollegerne”.

Hvad skal medlemmer gøre, til der kommer en afklaring?

”Selvom vi ikke kan løse problemet her og nu, vil jeg opfordre til at gå til arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentanterne og få dem til at rejse det over for ledelsen og sende eventuelle brud på hviletiden ind til os i HKKF. Så samler vi sagerne og sender til Arbejdstilsynet. De har allerede ti sager fra os, som venter på deres vurdering. De mange sager kan være med til at belyse problemets omfang og nuancer”.

Hvis Arbejdstilsynet behandler sagerne, hvorfor så også køre en retssag?

”Fordi Arbejdstilsynet kun kan vejlede fremadrettet eller give konkrete påbud. Vi ønsker en principiel afgørelse, så alle skydelejre afholdes inden for loven. Når vi alligevel anmelder til Arbejdstilsynet, er det, fordi vi ikke bare vil lukke øjnene for det, der foregår her og nu”.

Er der noget, du gerne vil sige afslutningsvis?

”Jeg er ked af, at det er kommet hertil, men HKKF fastholder, at forsvaret skal passe på soldaterne, hvor man kan. Vi ved godt, at jobbet indebærer en risiko. Den er vi klar til at påtage os, når opgaven kræver det. Men accepterer HKKF, at alt kan være egentlig militærtjeneste, accepterer vi, at loven ikke behøver at gælde for soldater. Det hverken kan eller vil vi. Derfor har vi nu stævnet forsvaret”.

Arbejdsmiljøloven og egentlig militærtjeneste

Arbejdsmiljøloven – herunder kapitel 9 om hviletid – gælder for alle arbejdsgivere og arbejdstagere i Danmark. Også for soldater.

Forsvaret kan dog fravige arbejdsmiljøloven under særlige forhold. Det gælder uden for Danmarks grænser og i krig. Det gælder også, hvis arbejdet kan henregnes til egentlig militærtjeneste. Det kan det, hvis arbejdet:

1) udføres af det militære personel, og

2) udføres i den del af forsvarets operative virksomhed, der foregår med henblik på løsning af de beredskabsmæssige, antiterrormæssige, fredsskabende, fredsbevarende samt krigsmæssige opgaver, og

3) er planlagt i et øvelses- eller uddannelsesdirektiv eller tilsvarende direktiv med betegnelse, omfang, placering og tidsramme mv. for aktiviteten

Derudover fastslår Arbejdstilsynets vejledning om egentlig militærtjeneste, at:

”arbejdet i videst muligt omfang (skal) foregå under hensyntagen til arbejdsmiljølovgivningen, herunder kapitel 9 om hvileperioder. Økonomiske hensyn kan ikke hjemle fravigelse. I videst muligt omfang fortolkes i denne forbindelse som anvendelse af lovens fulde omfang, såfremt det ikke hindrer en effektiv opgaveløsning”.

Det fremgår ligeledes af AT-vejledningen, at:

”Baggrunden for, at en del af arbejdet inden for forsvaret anses for at være omfattet af egentlig militærtjeneste, er, at der her er tale om specifikke aktiviteter, der på afgørende vis taler imod arbejdsmiljølovgivningens fulde anvendelsesområde”.

Egentlig militærtjeneste eller ej?

Under skydelejre løser soldater en lang række opgaver. Her kan du se, hvilke opgaver HKKF mener er  egentlig militærtjeneste, og hvilke der ikke er:

Her gælder egentlig militærtjeneste under SKYPER:

Selve skydningen og sanitetsvagter, der er en del af selve skydningen

Her gælder egentlig militærtjeneste ikke:

Transportopgaver, støttepersonel (fx mekanikere og forsynere), vagttjeneste, vedligeholdelsestjeneste, sikkerhedsopgaver (herunder afspærring af skydeområdet), andre  aktiviteter såsom idræt, administration, orienteringsmøder samt fri efter tjeneste

Forsvarskommandoens kommentar

Fagligt Forsvar har spurgt Forsvarskommandoen om en kommentar til HKKFs stævning og har modtaget dette skriftlige svar:

”Det er korrekt, at vi har modtaget en stævning fra HKKF. Forsvaret skal i udgangspunktet følge arbejdsmiljøloven, men vi er soldater og skal træne og øve de situationer, hvor vi kan blive indsat. Derfor er der aktiviteter, hvor vi er undtaget fra Arbejdsmiljøloven. Jeg kan ikke kommentere på den konkrete sag, men stævningen viser jo, at der er nogle punkter, hvor parterne ikke er enige”.

Kommandørkaptajn Jesper Lynge, chef for strategisk HR i Forsvarskommandoen.

 

Læs også Flemming Vinthers leder:

Arbejdsmiljø er også for soldater