Tom

HKKF's formand: "Vi skal være i øjenhøjde med vores medlemmer"

Her kan du læse lederartiklen fra forbundsformand Tom Block, der også findes i det netop udkommende Fagligt Forsvar.
17. december 2020

Af Tom Block, formand for HKKF

Allerførst vil jeg endnu en gang sige tusind tak for den tillid, I har vist ved at vælge mig som formand for vores faglige fællesskab. Det er en opgave, som jeg ser frem til at tage på mig, selvom den er stor og krævende.

Vi står nemlig overfor væsentlige udfordringer. Men med opbakning fra bestyrelsen, og støtte fra engagerede medarbejdere, er det dog noget, jeg ser frem til med ro i sindet.

Det var en speciel og på mange måder historisk kongres. Vi skulle vælge ny formand, have godkendt et helt nyt sæt vedtægter, og for første gang i HKKF´s historie kunne vi ikke samle folk fysisk. Covid-19 tvang os til at finde et alternativ, og derfor endte vi med en hybridkongres, hvor de delegerede var spredt ud over hele landet, således at vi, trods omstændighederne, kunne være sammen på afstand.

Med kongressen overstået kan vi dog ikke slappe af, for der er nok udfordringer at tage fat på. Eksempelvis forlader alt for mange nye konstabler hæren efter bare et par års tjeneste, fordi de savner attraktive arbejdsforhold og gode udviklingsmuligheder. Det medfører unødvendige omkostninger til at rekruttere og uddanne nye soldater, og forringer samtidig kvaliteten i opgaveløsningen.

Driften af forsvaret er også ude af balance. Der er ikke tilstrækkelige resurser til at sikre de helt elementære forudsætninger for at kunne uddanne og opretholde de operative enheder – så som ordentlige kantiner, rengøring og vedligehold af bygninger.

Ja, selv bevogtningen af de militære installationer er ikke altid tilstrækkelig. Hertil kommer et øget aktivitetsniveau og pressede operative kapaciteter, som slider på konstabelgruppen i hæren.

Vi er klar til at samarbejde
HKKF mener, at det bør være muligt at forene en effektiv opgaveløsning med ordentlige arbejdsforhold, hvor der er balance mellem tjeneste- og familieliv. For en attraktiv arbejdsplads er en forudsætning for at kunne løse opgaverne. 

Derfor skal der være plads til et ordentligt arbejdsmiljø, plads til at soldaterne sikres brugbar uddannelse og kompetenceudvikling, samt en seniorpolitik fastholder de mere erfarne soldater. Ledelsen skal påtage sig et ansvar for at sikre, at forsvaret fremadrettet afsætter resurserne til at efterleve disse personalepolitiske målsætninger, så det kan blive en attraktiv arbejdsplads.

HKKF er klar til at tage medansvar i et samarbejde med forsvarets ledelse om at finde konstruktive løsninger på svære udfordringer. Det kræver ærlighed og gensidig respekt for hinanden.

Kongressen tog med særlig stor tilfredshed imod forsvarsministerens tilkendegivelse af, at konstabeluddannelsen skal tilrettelægges på erhvervsuddannelsesniveau.  Det er meget positivt, at politikerne tager ansvar for, at konstablerne får uddannelser, som er anerkendt i uddannelsessystemet, og som sikrer adgang til beskæftigelse og videreuddannelse efter endt tjeneste i forsvaret.

HKKF ser frem til arbejdet med at styrke konstablernes almene og personlige kvalifikationer samt deres faglige ekspertise.

Kongressen noterede sig også med glæde, at hærens ledelse lægger op til, at de lokale samarbejdsudvalg fungerer godt, og at der opbygges et godt og tillidsfuldt samspil mellem de lokale ledere og tillidsrepræsentanterne. HKKF tilslutter sig helt og fuldt ambitionen om at skabe et lokalt samarbejde med gensidig respekt, hvor tillidsrepræsentanterne i øget omfang inddrages i arbejdspladsens forhold.

Vi skal tættere på medlemmerne
Kongressens motto: ’Forandring gennem fællesskab’ er ikke tilfældigt valgt, for fællesskab bliver et nøgleord fremadrettet. Derfor vil jeg også komme med en opfordring til, at vi alle forpligter os på at styrke vores faglige fællesskab.

Vi står nemlig overfor store opgaver, som kræver samarbejde. Det hele handler nemlig først og fremmest om medlemmerne. Vi er mange, men vi skal have flere med. Det kræver, at HKKF kommer tættere på det enkelte medlem. Vi skal tilbage i øjenhøjde, vi skal være relevante, og vi skal være kompetente. Vi skal være den ven, man aldrig tvivler på.

Vi skal være soldaternes fagforening.