erhvervsuddannelse

Hvad skal vi med en erhvervsuddannelse?

Hvad kan man bruge en erhvervsuddannelse som faglært soldat til? Hvad vil uddannelsen betyde for lønnen? Og skal erfarne konstabler og korporaler starte forfra?
29. januar 2018

Sådan spørger mange, efter det er lykkedes for HKKF at få en hensigtserklæring om erhvervsuddannelse til konstabler med i forsvarsforliget. De samme spørgsmål blev stillet, da HKKF-formand Flemming Vinther præsenterede kravet om erhvervsuddannelse på en række medlemsmøder i efteråret.

HKKF har arbejdet med forslaget om en erhvervsuddannelse siden kongressen i 2016 og har drøftet kravet med alle forligspartierne og med forsvaret. Nu er det lykkes at få kravet med i forliget, som fastslår at ”et analysearbejde skal kortlægge muligheder for i rammen af erhvervsuddannelsessystemet at etablere en erhvervsuddannelse for konstabler med særligt fokus på konstabler i hæren. Arbejdet afsluttes og præsenteres for forligskredsen inden udgangen af 2018.”

Vi har samlet de mest stillede spørgsmål og giver svar på dem herunder.

Skal man have faglært løn, når man har bestået uddannelsen?

Det beslutter HKKF – desværre – ikke alene, men der skal ikke være tvivl om, at HKKFs holdning og krav er, at man selvfølgelig skal have faglært løn, når man er faglært soldat.

Hvad kan man bruge uddannelsen til, hvis man forlader forsvaret?

Med en erhvervsuddannelse vil konstabler generelt rykke frem i køen til jobs og uddannelser. Hvor langt frem afhænger af, hvad man vil. Arbejdsgivere vil vide, at I kan tilegne jer viden og har nogle grundlæggende kompetencer. Skal han vælge mellem en faglært og en ufaglært, vil han ofte vælge den faglærte.

Vil I læse videre, giver en erhvervsuddannelse adgang til akademistudierne, ligesom I kan tage andre uddannelser på kortere tid. Det fungerer sådan, at skolerne vurderer, hvilke fag I allerede har som faglært soldat. De fag skal I så ikke have igen i den nye uddannelse. Der er altså en kortere vej til at blive ”noget andet”. Hvor kort afhænger af valget. Vælger en faglært soldat at bliver sikkerhedsfunktionær eller ambulanceredder, er vejen nok ikke så lang, fordi der vil være et vist overlap i fagene. Modsat er vejen nok stadig lang, hvis man vil være journalist eller elektriker.

Hvorfor ikke kæmpe for at få CU tilbage?

Civiluddannelsen var en god aftale, men det blev politisk besluttet at fjerne den i indeværende forlig, og der er ingen politisk vilje til at genindføre den. Med en erhvervsuddannelse sikrer vi desuden, at alle får et godt afsæt. Ikke kun de som ender med at få et godt udbytte af deres CU.

Skal forsvaret laves om til en skolestue?

Nej. Vi taler om en uddannelse til soldat. Mange søger ind i forsvaret, fordi de er trætte af bøger. Derfor foreslår HKKF, at første del af uddannelsen minder rigtig meget om indholdet på HBU og HRU: Man skal stadig blive både våd, kold og træt og have fokus på det praktiske. Den mere teoretiske del kommer senere, og den skal i øvrigt målrettes hverdagen i forsvaret.

Skal man på SU eller lærlingeløn?

HKKF lægger op til, at man skal kunne udsendes efter et forløb, der svarer til HBU og HRU, og at man i øvrigt skal løse opgaver ligesom i dag. Derfor er HKKFs holdning, at man naturligvis skal have løn gennem hele forløbet.

Kan man fravælge erhvervsuddannelsen?

HKKF ønsker, at erhvervsuddannelsen bliver obligatorisk. Forsvarets andre uddannelser er blevet eller er på vej til at blive certificeret, så de kan sammenlignes med uddannelserne i det civile. Der skal vi også hen. Man vælger jo heller ikke at blive blikkenslager, samtidig med at man ikke vil modtage uddannelsen.

Og der er jo ikke tale om at blive uddannet til noget helt andet end i dag. Uddannelsen er jo til at være soldat. Den sættes så i system og suppleres med flere fag, så den kommer ind under erhvervsuddannelsesrammen. Så det ville jo også være lidt mærkeligt, at fravælge den, når man nu gerne vil være professionel soldat.  

Hvad med løn til os, som allerede er faglærte?

Det er nok overambitiøst at tro, at I får dobbelt faglært løn. Det vil være op til en forhandling, men HKKF mener, at I skal honoreres for jeres yderligere kompetencer, fx i form af et tillæg.

Hvis man allerede har en erhvervsuddannelse, skal man så tage endnu en uddannelse til soldat?

Ja. Hvis du er tømrer i dag og vil være elektriker, så skal du jo også tage elektrikeruddannelsen. Men du vil få merit for nogle af fagene i din nuværende uddannelse, så du kan blive faglært soldat på kortere tid end en ufaglært kollega.

Hvad betyder merit?

Når du får merit, bliver du fritaget for bestemte fag på en ny uddannelse, fordi du gennem erfaring eller anden uddannelse allerede kan fagene. Det betyder, at du kan tage en ny uddannelse på kortere tid.

Skal alle ansatte i dag igennem hele uddannelsen?

Nej, I vil formentlig kun skulle have nogle uger eller måneders uddannelse. Når uddannelsen er etableret, brydes den op i AMU-kurser. Derefter kan I blive kompetenceafklaret. Her ser man på, hvad I allerede kan, og hvad man skal kunne i den nye uddannelse. I vil forhåbentlig have styr på alt det praktiske. Så er det muligt, I mangler nogle uger, fx i dansk eller IT. Når I har taget de uger, går I op til en svendeprøve, og så er I faglært soldat.

Hvor lang tid har vi gamle til at bestå kurserne?

Umiddelbart er der ingen frist for, hvornår man skal have bestået uddannelsen.

Skal en 50-årig tvinges i skole igen?

Man kan godt forestille sig, at en kollega med få år til pension ikke ønsker at gennemgå uddannelsen. Er du derimod 22 år, kan det godt være, at chefen vurderer, at du skal gennemgå uddannelsen for at have en fremtid i hæren. Men alt der her skal aftales med arbejdsgiveren. Og overgangsordninger skal jo støtte op om de allerede ansatte, ikke sende dem på gaden.

Hvad består svendeprøven i?

Det ved vi ikke endnu. HKKFs gæt er, at det vil minde om de prøver, vi i dag kender fra Q-verdenen, og når enheden skal certificeres.

Får man sin faglærte løn med, hvis man søger job i de andre værn?

HKKFs forslag koncentrer sig om hærens konstabler. Derfor vil man selv skulle forhandle sig til at få et tillæg som honorering for sin uddannelse, hvis man søger til de andre værn. Det er selvfølgelig også muligt, at de andre værn kommer med på et tidspunkt. 

Tager I højde for forskellige funktioner?

Ja, i HKKFs forslag får alle nogle grundlæggende kompetencer, og derefter vælger man et speciale som fx kamp- og ildstøtte, logistik eller efterretningstjeneste.

Hvem skal undervise?

Alle undervisere på erhvervsuddannelsen skal leve op til en række kriterier om bl.a. erfaring og pædagogiske kurser. Hovedparten af den praktiske undervisning vil ske af befalingsmænd og officerer.

Betyder uddannelsesloftet, at man ikke kan tage en anden uddannelse bagefter?

Nej, loftet er for uddannelser på videregående niveau. Så man kan godt tage en anden uddannelse, selvom man har en erhvervsuddannelse.

Hvornår kan en erhvervsuddannelse være klar?

HKKF arbejder for, at beslutningen om at etablere uddannelsen kommer med i forliget. Først når beslutningen er truffet, vil arbejdet med at etablere selve uddannelsen gå i gang. Går alt, som vi håber, er et realistisk bud, at selve uddannelsen vil være etableret i løbet af et til to år.