CBRN-specialister støtter Fødevarestyrelsen i Nordjylland

Information til HKKF-medlemmer i forbindelse med aflivning af mink

Forsvaret yder lige nu støtte til indsatsen med at aflive mink. Det har rejst flere spørgsmål fra HKKF-medlemmer om løn- og arbejdsforhold, som vi forsøger at svare på her.
13. november 2020

OBS: Denne HKKF-nyhedsmail tager afsæt i den nuværende situation vedrørende COVID-19. Fordi situationen og myndighedernes retningslinjer ændrer sig løbende, kan der til stadighed komme ændringer til nedenstående.

Myndighederne har den seneste uge været i gang med arbejdet med at slå minkbesætninger ned grundet risiko for spredning af COVID-19. Det er en opgave, som både Beredskabsstyrelsen og Forsvaret er blevet bedt om at yde støtte til.

Der har de seneste dage været dialog mellem HKKF, Forsvarskommandoen (FKO), Hærkommandoen (HKO) og Forsvarets Personalestyrelse (FPS) om de konkrete vilkår for opgaven:

Der er således opnået enighed om, at der honoreres med et tillæg for døgntjeneste i forbindelse med COVID-19 indsatsen. Det betyder, at man honoreres efter HKKF aftale ’Protokollat nr. 5 om tillæg for særlig beredskabstjeneste’ og modtager et særligt beredskabstillæg pr. påbegyndt døgn ud over den daglige timenorm på dagen (f.eks. 7.4 timer).

Tillægget udgør aktuelt pr 1. april 2020 kr. 2.024,35 kroner pr. påbegyndt døgn. Der kan ikke samtidig oppebæres natpenge og §17 frihed.  Se aftalen her.

Aftalen er gældende fra den 5. november 2020. Den gælder ikke med tilbagevirkende kraft.

Det skal kraftigt understreges, at ovenstående aftale ikke automatisk betyder, at medlemmerne kan arbejde i døgndrift uden hvil. Det er udelukkende en aftale om honorering af arbejdstid.

FPS og HKKF har derfor lavet en aftale for stampersonel (HKKF), der støtter veterinærmyndighederne i forbindelse med COVID-19 tiltag ved minkfarme om mulighed for at nedsætte den daglige hvileperiode fra 11 til 8 timer op til to gange om ugen - dog ikke to dage i træk. Således tilsikrer vi, at alle medlemmer kan få den fornødne hvile og det ugentlige fridøgn, som loven foreskriver. Se aftalen her.

Det skal også bemærkes, at medlemmer, der sendes rundt i landet på tjenesterejse i forbindelse med minkindsatsen, er omfattet af de normale bestemmelser i tjenesterejseaftalen for så vidt angår kost, indkvartering og beløb til småfornødenheder. Det betyder, at der skal udarbejdes rejseordrer på enkeltmand, udbetales time-dagpenge med fratræk for kost (15/30/30%) samt stilles indkvartering til rådighed.

Vedrørende brug af ’force majeure’ i forbindelse med forsvarets støtte til minkindsatsen har HKKF fået oplyst, at FKO den 10. november har meddelt FKO, at støtten til Fødevarestyrelsen er force majeure.

HKKF skal i den forbindelse understrege, at vi ikke mener, at hele minkindsatsen kan opfattes som force majeure, men alene helt konkrete arbejdsprocesser, der ikke kan forudses.

Forsvaret behøver derfor ikke at nedsætte hviletiden. Men hvis de fraviger hviletidsreglerne udover den aftale, der er indgået mellem FPS og HKKF, ligger der et særligt krav om at fravigelsen skal dokumenteres skriftligt og at de ansatte skal have kompenserende hvileperioder eller fridøgn.

Hvor forholdene undtagelsesvist er af en sådan karakter, at der ikke kan ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder, skal der ydes passende beskyttelse. Dette kan ske ved ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger, arbejdsorganisatoriske eller administrative tiltag, herunder pauser og perioder med mindre belastende arbejde.

 

Arbejdstilsynet skriver således på deres egen hjemmeside:
”Force majeure skal forstås som en snæver undtagelse fra hovedreglen, idet kun begivenheder, som er uforudsete, kan medføre, at hviletiden kan nedsættes.”
 

Arbejdstilsynets FAQ om fravigelse af hviletidsreglerne er, den 10. november 2020 blevet opdateret, med følgende:

Kan virksomheden fravige hviletidsreglerne?

”Arbejdsmiljølovens regler om hviletid indeholder en force majeure-bestemmelse, som kan bruges i nødvendigt omfang, når naturomstændigheder, ulykker, maskinsammenbrud eller lignende uforudsete begivenheder forstyrrer eller har forstyrret den regelmæssige drift af virksomheden.

Force majeure reglen kan bruges af virksomheder, som kommer under et særligt arbejdsmæssigt pres på grund af uforudsete begivenheder. Det kan bl.a. være relevant i de tilfælde, hvor virksomheden er placeret i et område med lokale restriktioner til forebyggelse af smittespredning.

Betingelserne for at anvende force majeure reglen er, at der skal være tale om uforudsete begivenheder, og fravigelsen fra de normale hviletidsregler kan kun ske i forhold til konkrete arbejdsprocesser i virksomheden, som er ekstraordinært arbejdsbelastede, og hvor det ikke er muligt at tilrettelægge arbejdet på anden vis. Bemærk, at en begivenhed, der har stået på over længere tid, ikke kan betegnes som uforudset. Arbejdsgiveren vil i så fald have haft tid til at indrette sig på situationen, og force majeure reglen vil ikke længere kunne anvendes.

Det er arbejdsgiverens ansvar at foretage vurderingen af, om det er tilfældet, og fravigelsen skal dokumenteres skriftligt.

Derudover er der en række andre muligheder i lovgivningen for at nedsætte og udskyde den daglige hvileperiode og det ugentlig fridøgn. Hvis virksomheden fraviger hviletidsreglerne, skal de ansatte have kompenserende hvileperioder eller fridøgn, alternativt passende beskyttelse”.

Arbejdstilsynet har samlet de hyppigste spørgsmål og svar, som de har modtaget om Coronavirus og arbejdsmiljø. Du finder dem ved at åbne dette link https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/covid-19/spoergsmaal-og-svar-om-corona/

Forsvarets Personalestyrelse har udmeldt følgende til Forsvarskommandoen:
”Når man som myndighed/virksomhed arbejder i en force majeure situation indebærer det, at de almindelige regler om daglig hviletid og ugentligt fridøgn kan fraviges i nødvendigt omfang. Afvigelserne kan kun ske i forhold til konkrete arbejdsprocesser og kun i det omfang det ikke er muligt at tilrettelægge arbejdet så det kan gennemføres uden at afvige fra hviletidsreglerne. Derfor skal man også i en force majeure situation via arbejdsplanlægning, tilførsel af ressourcer til opgaven osv. løbende søge at vende tilbage til en situation, hvor reglerne om hviletid og fridøgn kan overholdes.”

HKKF mener på baggrund af ovenstående derfor ikke, at der som helhed er tale om en uforudset begivenhed. Men at er der tale om en opgave, som forsvaret bør være i stand til at planlægge med de nødvendige ressourcer og på den måde tilrettelægge arbejdet inden for arbejdsmiljølovgivningens rammer.

HKKF har fået en masse henvendelser fra medlemmer og tillidsrepræsentanter, men det er ikke alle spørgsmål, vi endnu har svar på. Det skal endelig ikke holde jer tilbage, og I er naturligvis altid velkomne til at kontakte forbundet med jeres spørgsmål, således vi kan få dem belyst. Vi vil bestræbe os på at finde det rigtige svar til jer og svare tilbage så hurtigt det er muligt.

Der skal ikke herske tvivl om at vi i HKKF har stor respekt for jer, og at vi anerkender den skarpe indsats, I er med løse på vegne af regeringen og de danske sundhedsmyndigheder. I får megen ros for den måde I løser opgaven på derude, og som formand er jeg hver gang stolt over at kvittere for det.