Løn

Din løn består af basisløn og tillæg. De fleste tillæg er ligesom basislønnen aftalt centralt og fastlagt i overenskomsten. Andre tillæg forhandles lokalt og kaldes decentral løn.

Du kan se de aktuelle lønsatser og tillæg i oversigten nedenfor. 

Du kan også åbne og printe den samlede oversigt som PDF-fil:

PDF: HKKF løn og tillæg pr. 1. april 2021

Se HKKFs overenskomst her

Basisløn

Konstabelelever/værnepligtige

Konstabelelever/værnepligtige: 8.420,49 kr/md

Konstabelelever/værnepligtige efter fradrag for ferielov: 8.139,86 kr/md

Lærlinge/EU-elever og konstabelelever under HRU: 18.531,41 kr/md

Reference: HKKFs overenskomst, paragraf 5 (FPTBST 562-28)

Korttidsansatte (K35)

Konstabler og overkonstabler:

Ufaglært (basisløngruppe 1): 20.769,85 kr/md

Faglært (basisløngruppe 2): 21.768,21 kr/md

Korporaler:

Ufaglært (basisløngruppe 1a): 21.354,26 kr/md

Faglært (basisløngruppe 2a): 22.352,51 kr/md

Reference: HKKFs overenskomst, paragraf 6 (FPTBST 562-28)

Langtidsansatte (K60/62)

Konstabler og overkonstabler:

Ufaglært (basisløngruppe 3): 21.767,84 kr/md

Faglært (basisløngruppe 4): 24.207,29 kr/md

Korporaler:

Ufaglært (basisløngruppe 3a): 22.356,40 kr/md

Faglært (basisløngruppe 4a): 24.795,20 kr/md

Reference: HKKFs overenskomst, paragraf 6 (FPTBST 562-28)

Faste tillæg

Militærtillæg (LKO 2091)

Tillægget udgør: 1.833,20 kr/md

Tillægget er pensionsgivende (18 pct)

Reference: HKKFs overenskomst 2013, bilag 6 (FPTBST 562-28 bilag 6)

Korporalstillæg (LKO 3628)

Tillægget udgør: 703,65 kr/md

Tillægget er pensionsgivende (15 pct)

Reference: Aftale nr. L-08-AF-56-0014

Kvalifikationstillæg til elektro- og elektronikmekanikere, motormekanikere, våbenmekanikere og forsyningsekspedienter (LKO 3630/3629)

Tillægget ydes, hvis man har gennemført en erhvervsuddannelse samt bestrider en stilling, hvor uddannelsen er et krav. 

Tillæg for ansatte på ny løn: 4.249,69 kr/md

Elektro- og elektromekanikere på gammel løn: 1.129,55 kr/md

Tillægget er pensionsgivende (15 pct)

Reference: Aftale mellem HKKF og FPT om kvalifikationstillæg (L-08-AF-056-0001)

Tillæg til Livgardens Tambourkorps (LKO 3570)

Ydes som kompensation for de særlige tjenstlige forhold, bl.a. pligt til at møde udenfor almindelig arbejdstid og pligt til at træde til gevær.

Tillægget udgør: 1.453,59 kr/md

Tillægget er pensionsgivende (15 pct)

Reference: Aftale mellem HKKF og FPT (L-06-AF-056-0014)

Militærpolititillæg (LKO 3669)

Tillægget udgør: 1.453,59 kr/md.

Tillægget er pensionsgivende (15 pct)

Reference: HKKFs overenskomst 2013, bilag 6

Øvrige tillæg

Døgn- og øvelsestillæg (LKO 6270/6280)

Ansatte på skalatrin 6-26: 1.448,03 kr/døgn 

Konstabelelever (HRU), døgntillæg: 1.448,03 kr/døgn 

Konstabelelever (HRU), øvelsestillæg: 854,10 kr/døgn

Reference: HKKFs overenskomst, paragraf 22 (FTPBST 562-28)

Reference: HKKFs overenskomst, bilag 6 (FPTBST 562-28 bilag 6)

Tilkaldevagttillæg (LKO 6290)

Hverdage: 387,93 kr/døgn

Lør-, søn- og helligdage, erstatningsfridage mv.: 2 x 387,93 kr/døgn

Reference: HKKFs overenskomst, bilag 6 (FPTBST 562-28 bilag 6)

Øvelse-/skydelejr (LKO 6390-6392)

Udbetales som godtgørelse af merudgifter under deltagelse i øvelser, sejlads med flådens skibe samt ophold i øvelses-/skydelejr.

Har fraværet karakter af egentlig øvelsesvirksomhed, udbetales tillægget dog ikke. Ved øvelsesvirksomhed forstås i denne forbindelse en militær enheds gennemførelse af øvelse i terræn, der medfører udbetaling af øvelsestillæg eller tilsvarende frihed.

Tillægget udgør: 80,09 kr/døgn

Reference: Resultat af forhandlinger mellem FMN og CFU 21.2.1997

Vederlag for rådighedstjeneste

Ved kontrakt om almindelig rådighedstjeneste: 1.342,49 kr./md

Under afvikling af rådighedstjeneste aflønnes den pågældende efter reglerne for fast tjenestegørende personel, dog med undtagelse af bonus/kapitalpension.

Ved afvikling af rådighedstjeneste dækker lønnen en daglig tjeneste på 7,4 timer. Dvs at indkommanderes man, uden at der er tale om døgntjeneste, vil en arbejdsdag på fx 14,8 timer betyde, at man skal indkommanderes i 2 dage, så man på 2. dagen afvikler den dag, der blev optjent på 1. dagen. Indkommanderes man til rådighedstjeneste, og der er tale om døgntjeneste, følger man reglerne herfor.

Merudgiftsgodtgørelse/kontant godtgørelse

Under ophold som elev på skoler, kurser og lignende ydes merudgiftsgodtgørelse, hvis man kan indtage sine måltider i forsvarets cafeterier. Under øvelsesvirksomhed ydes fri kost og alene kontant godtgørelse.

Kostgodtgørelse pr. døgn: 155,50 kr

Kostgodtgørelse pr. time: 6,48 kr

Kontant godtgørelse pr. døgn: 130,80 kr

Kontantgodtgørelse pr. time: 5,45 kr

Time- og dagpenge
  Dagpenge Timepenge Hotel Danmark Hotel Færøerne Udokumenteret nattillæg
Almindelige 457,00 kr 19,04 kr 1.012,00  1.113,00  228,00 kr
Nedsatte 342,75 kr 14,28 kr 750,00 kr 928,00 kr 171,00 kr

Reference: Cirkulære om satsregulering af tjenesterejser pr. 1.1.2020

Kilometergodtgørelse ved egen befordring

Tjenestestedet kan give tilladelse til, at den ansatte benytter privat transportmiddel. I så fald udbetales transportgodtgørelse på: 1,96 kr/km

Natpenge

For tjeneste i tiden kl. 17-06: 21,58 kr/time

Reference: Aftale nr. A-06-AF-088-0035

Tillæg for weekend, helligdage m.v.

For tjeneste på nedenstående tider ydes tillæg på: 44,34 kr/time

Lørdag kl. 14 - mandag kl. 06

Lørdag før kl. 14, hvis mindst halvdelen af den planlagte tjeneste ligger efter kl. 14

Søgnehelligdage kl. 00-24

Hverdage efter søgnehelligdage kl. 00-06

Grundlovsdag kl. 12-24

Juleaftensdag kl. 14-24

Reference: Aftalenr. A-06-AF-088-0035

Særlige tillæg

Engangsvederlag efter gennemført sergentuddannelse (LKO 3041)

Ydes til fast tjenestegørende personel efter gennemførelse af sergentuddannelsen. Udbetaling afventer således ikke udnævnelse til sergent.

Vederlaget udgør: 12.110,22 kr

Reference: Protokollat nr. 1 (L-06-PR-056-0016)

Reference: Aftale nr. L-13-FP-056-0001

Midlertidigt befalingsmandstillæg (LKO 3647, sats 1)

Ydes til ansatte der midlertidigt anvendes i en befalingsmandsstilling i mere end 7 sammenhængende kalenderdøgn.

Tillægget udgør: 1.101,77 kr/md

Reference: HKKFs overenskomst 2013, bilag 6

Genetillæg til hundehold (LKO 4460)

Ydes til ansatte, der har tjenestehund i hjemmet, og hvis hovedvirke kræver, at den pågældende har tjenestehund, som medbringes i hjemmet.

Tillægget udgør: 1.453,06 kr/md

Tillægget er ikke pensionsgivende

Reference: Aftale nr. L-09-AF-056-0001

Tillæg for særlig beredskabstjeneste (LKO 6272)

Tillæg pr. påbegyndt døgn : 2.038,65 kr/døgn

Reference: Aftale nr. LA-06-PR-056-0020

Siriustillæg (LKO 3110)

Ydes til ansatte, der besætter bemandingsposter og forretter tjeneste ved Slædepatruljen Sirius, Station Nord samt Mestersvig.

Tillægget udgør: 23.674,17 kr/md

Tillægget er ikke pensionsgivende

Reference: Aftale nr. L-11-AF-056-0001

Grønlandstillæg (LKO 3633)

Ydes til ansatte, der forretter tjeneste i Grønland.

Tillægget udgør: 1.101,77 kr/md

Tillægget er ikke pensionsgivende

Reference: HKKFs overenskomst 2013, bilag 6

Særligt Grønlandstillæg (LKO 3760)

Ydes til ansatte, der forretter tjeneste i Grønland, og ydes med virkning fra det tidspunkt, hvor beskatning af merudgifter indtræder. Tillægget bortfalder uden yderligere varsel, når beskatningen ophører.

Tillægget udgør: 4.499,67 kr/md

Tillægget er ikke pensionsgivende

Reference: Aftale nr. L-08-OK-056-0013

Sø-øvelsesdage (LKO 6285)

Tillæg pr. sejldøgn: 851,85 kr/døgn

Reference: Aftale nr. L-06-PR-056-0021

Funktionstillæg til rekrutteringshjælpere ved Forsvarets Dag (LKO 3649)

Ydes til ansatte, der forretter tjeneste som rekrutteringshjælpere ved Forsvarets Dag. Tillægget kan ikke oppebæres sammen med andre funktionstillæg.

Tillægget udgør: 1.823,94 kr/md

Tillægget er pensionsgivende (15 pct)

Reference: Aftale nr. L-05-AF-056-0008

Tillæg til vagthavende ammunitionsrydningskørere (LKO 2940)

Ydes til ansatte, der pålægges at indgå i ammunitionsrydningstjenesten som vagthavende ammunitionsrydningskører på tilkald i 6 timer og derover.

Tillægget udgør: 2.212,80 kr/md

Tillægget er pensionsgivende

Reference: Aftale nr. L-08-OK-056-0006

Ulempetillæg til ammunitionsryddere på Amager Fælled (LKO 5375)

Ydes under udøvelse af tjenesten som ammunitionsrydder på Amager Fælled. Tillægget ydes også til ansatte med fast tjeneste som ammunitionsrydder på Amager Fælled, når disse rydder ammunition andre steder i Danmark.

Tillægget udgør: 116,49 kr/døgn

Tillægget er pensionsgivende (15 pct)

Reference: Aftale nr. LA-06-AF-056-0012

Udspringstillæg ved Jægerkorpset (LKO 5290)

Ydes til ansatte ved Jægerkorpset, når de efter ordre deltager i flyvning med henblik på at foretage udspring med faldskærm.

Tillægget udgør: 330,59 kr/døgn

Reference: HKKFs overenskomst 2013, bilag 6

Godtgørelse for gasrensevagt (LKO 6271)

Tillægget udgør: 2.327,52 kr/md

Ikke afviklede fridage for tjeneste til søs (LKO 2631)

INTOPS

FN-tillæg (LKO 3119)

Der ydes et skattepligtigt FN-tillæg på: 6.703,20 kr/md

Reference: HKKFs overenskomst 2013, bilag 6

 

Der ydes et særligt FN-tillæg på: 1,28 US$/døgn

Under FN-leave ydes i indtil 7 dage pr. halvår: 10,50 US$/døgn

Udetillægslignende tillæg (LKO 5452)

Der ydes et skattefrit udetillægslignende tillæg:

Udetillæg I (andet mandat end FN): 12.680,86 kr/md

Udetillæg II (FN-styrker): 12.405,11 kr/md

Reference: FPTBST 564-1

Forhøjet udetillægslignende tillæg (LKO 5462)

Ydes til ansatte der udsendes med kort varsel

0-14 dages varsel, udsendelse 90-170 dage: 1.115,42 kr/md

0-14 dages varsel, udsendelse mere end 170 dg: 2.230,85 kr/md

15-30 dages varsel, udsendelse 90-170 dage: 557,70 kr/md

15-30 dages varsel, udsendelse mere end 170 dg: 1.115,42 kr/md

Tillægget er skattefrit

Reference: FPTBST 564-1

Særlig ydelse til udsendte i international tjeneste (LKO 5455)

Ydes under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer i udlandet, evt. på FN-, EU-, OSCE- eller NATO-mandat.

Tillægget udgør: 2.999,73 kr/md

Tillægget er ikke pensionsgivende

Reference: Aftale nr. L-16-AF-056-0001

Timetillæg til faglært og ufaglært personel der forretter tjeneste i udlandet (LKO 4211)

Tillægget ydes til faglært personel, der under udsendelsen anvendes i en faglært funktion, som forudsætter civilt kompetencegivende uddannelsesbevis, samt til ufaglært personel, som indgår på udrykkerhold. Tillægget ydes for det præsterede antal timer, hvor der forrettes egentlig tjeneste på alle ugens 7 dage og kan maksimalt udbetales for de første 14,8 timer pr. dag.

Tillægget udgør: 76,53 kr/t

Tillægget er ikke pensionsgivende

Reference: Aftale nr. LA-08-AF-056-0001

Reference: FPTBST 564-1

 

Hyppig udsendelse (LKO 5461)

Engangsvederlag til ansatte, der hyppigt udsendes i internationale opgaver, og som modtager FN-tillæg eller lignende.

Udsendelse mere end 215 dage indenfor 3 år: 31.599,13 kr

Udsendelse mere end 395 dage inden for 3 år: 62.907,03 kr

Referencer:

Aftale nr. LA-07-AF-056-0001

Protokollat nr. L-08-PR-056-0001

Protokollat nr. LA-08-PR-056-0004

 

Særligt tillæg til faglært personel under udsendelse (LKO 3621, sats 1)

Ydes til ansatte, der under udsendelsen anvendes i en faglært funktion, som forudsætter uddannelsesbevis, svendebrev eller lignende, men som de pågældende ikke bestrider under hjemmetjenesten. Tillægget kan kun oppebæres samtidig med FN-tillægget.

Tillægget udgør: 1.453,59 kr/md

Tillægget er ikke pensionsgivende

Reference: Aftale nr. L-06-AF-56-0013

Optjening og afvikling af 2/7-dage (LKO 4115)

For hver 7 sammenhængende kalenderdøgn ydes der 2 fridage, hvis der udføres beordret tjeneste på dage, der ikke medregnes som fridage, herunder lør-, søn- og helligdage. For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste, optjenes en 2/7-dag.

2/7-dage skal afvikles under leave-rejser. Afviklingen af 2/7-dage påbegyndes ved ankomst til Danmark, og optjening genoptages ved afrejsetidspunkt fra Danmark. Samme regler gælder ved leave-rejser til tredjeland.

Hvis man efter hjemkomst fra tjeneste i udlandet har fridage til gode, kan de afvikles ved afspadsering eller udbetaling.

Vederlag for ikke afviklede fridage: 1.448,03 kr/fridag

Reference: Aftale nr. A-08-FP-056-0001

Leaverejser (LKO 4117)

Under udsendelse i internationale missioner vil man få betalt 2 leave-rejser t/r i en udsendelsesperiode på 6 måneder. Såfremt det af tjenstlige årsager ikke er muligt at gennemføre 2. leave-rejse, ydes et engangsvederlag som kompensation.

Vederlaget udgør: 11.956,37 kr

Vederlaget er ikke pensionsgivende

Reference: Aftale nr. LA-08-AF-088-0001

Rådighedsvederlag ved Forsvarets Reaktionsstyrkeenheder - 4-års ordningen (LKO 3133)

Personel af reserven med 4-årig rådighedskontrakt modtager et rådighedsvederlag.

Sats 1: Inden udsendelse: 1.101,77 kr/md

Sats 2: Efter 170 dages udsendelse: 2.064,66 kr/md

Sats 3: Efter 340 dages udsendelse: 2.888,68 kr/md

 

Særlig godtgørelse for rådighedstjeneste ved Forsvarets Reaktionsstyrkeenheder - 4-års ordningen

For pligten til med kort varsel at forrette tjeneste i udlandet ydes en særlig godtgørelse på i alt 60.000 kr, der udbetales i rater:

Efter 2. års beredskabsperiode: 10.000 kr

Efter 3. års beredskabsperiode: 20.000 kr

Ved beredskabsperiodens udløb: 30.000 kr

Gentegnerkontrakt for rådighedstjeneste ved Forsvarets Reaktionsstyrkeenheder - 4-års ordningen

Efter fuldendt 4-årskontrakt kan rådighedskontrakten gentegnes for kontraktperioder for 1, 2, 3 eller 4 år. For dette ydes en særlig godtgørelse.

Efter 1. år: 15.000 kr

Efter 2. år: 20.000 kr

Efter 3. år: 25.000 kr

Efter 4. år: 30.000 kr

Jubilæum

Gratialer

25 års jubilæum: 6.255,00 kr

40 års jubilæum: 7.923,00 kr

50 års jubilæum: 9.382,00 kr

Decentral løn

Hvem forhandler ny løn?

Det er din tillidsrepræsentant, som  forhandler decentral løn med den lokale chef.

Den lokale lønpolitik opstiller konkrete kriterier for, hvornår du kan opnå tillæg eller vederlag. Ofte har tillidsrepræsentanten mulighed for at give input til lønpolitikken.

Før forhandlingerne skal din tillidsrepræsentant lave indstillinger til, hvem der skal have del i decentral løn og hvorfor. 

Det en god idé, at HKKF-klubben giver tillidsrepræsentanten et mandat, hvor I bliver enige om, rammerne for forhandlingerne. Bliver i fx enige om, at I kun vil acceptere vederlag (engangsbeløb) på minimum 10.000 kr, kan I give jeres tillidsmand mandat til at forlade forhandlingerne, hvis ikke chefen accepterer dette. Men konsekvensen kan også være, at HKKFs medlemmer så slet ikke får noget ud af den pågældende forhandling.

Hvad kan du få i decentral løn?

Der er 3 måder, du kan få decentral løn på:

  • Funktionstillæg gives, hvis du løser en særlig funktion i din stilling. Det kan fx være at du løser opgaver som kontorhjælper men ikke er fagligt kontoruddannet og derfor ikke får faglig løn. Så kan du få tillægget, så længe du løser den særlige funktion.
  • Kvalifikationstillæg gives for dine personlige og faglige kvalifikationer og er som hovedregel et varigt tillæg. Du kan få tillægget, hvis du har særlige uddannelser og kompetencer, hvis du løser opgaverne med særlig kvalitet, eller hvis du har personlige egenskaber, som din chef lægger særlig vægt på.
  • Vederlag gives som et engangsbeløb og belønner en særlig indsats. Det kan være, at du i en periode har varetaget opgaver for en syg kollega, eller du har påtaget dig et projekt, der nu er afsluttet.
Hvad kan du selv gøre?

Der er flere ting du selv kan gøre, for at få del i de decentrale løn-midler: 

  • Læs din lokale lønpolitik: Hvor giver den dig mulighed for at få del i tillæg eller vederlag?
  • Løn- og FOKUS samtale: Spørg din chef, hvad du skal gøre for at få mere i løn?
  • Tal med din tillidsrepræsentant. Har han brug for kopier af funktions- og stillingsbeskrivelser og/eller uddannelsesbeviser?
  • Beder din tillidsrepræsentant om dine input til indstillinger, så send ham dem i god tid. På den måde gør du det muligt for ham at forberede sig bedst muligt, og det kommer dig selv til gode i sidste ende.
  • Deltag aktivt i klubmøder. Vær med til at fastsætte, hvad HKKF skal gå ind til forhandlingerne med. Og vær med til at definere hvilket mandat, din tillidsmand har.
Hvis du er udsendt

Når du er udsendt til INTOPS, står HKKF og FPS for forhandlingerne om decentral løn.

Din chef og din tillidsmand skal stadig sende indstillinger til hvem, der skal have del i decentral løn og hvorfor. For ikke at fjerne fokus i missionerne, skal indstillingerne først laves og indsendes efter hjemkomst til Danmark.

Overgang til ny løn

Sådan søger du

Enkelte medlemmer, som har været ansat i Forsvaret i mange år, er stadig på 'Gammel Løn'. Mange kan få stor fordel af at overgå til Ny Løn. For at skifte lønsystem, skal skemaet nedenfor udfyldes og sendes til Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Download PDF: Skema med anmodning om overgang til Ny Løn