Løn

Din løn består af basisløn og tillæg. De fleste tillæg er ligesom basislønnen aftalt centralt og fastlagt i overenskomsten. Andre tillæg forhandles lokalt og kaldes decentral løn.

Du kan se de aktuelle lønsatser og tillæg i oversigten nedenfor. 

Du kan også åbne og printe den samlede oversigt som PDF-fil:

HKKF løn og tillæg pr. 1. april 2022

Se HKKFs overenskomst her

Basisløn

Konstabelelever/værnepligtige

Konstabelelever/værnepligtige efter fradrag for ferielov: 8.270,55 kr./md

Lærlinge/EU-elever og konstabelelever under HRU: 18.916,29 kr./md

Reference: HKKFs overenskomst, paragraf 5 (FPTBST 562-28)

Korttidsansatte (K35)

Konstabler og overkonstabler:

Ufaglært (basisløngruppe 1): 21.201,22 kr./md

Faglært (basisløngruppe 2): 22.220,31 kr./md

Korporaler:

Ufaglært (basisløngruppe 1a): 21.797,76 kr./md

Faglært (basisløngruppe 2a): 22.816,75 kr./md

Reference: HKKFs overenskomst, paragraf 6 (FPTBST 562-28)

Langtidsansatte (K60/62)

Konstabler og overkonstabler:

Ufaglært (basisløngruppe 3): 22.219,93 kr./md

Faglært (basisløngruppe 4): 24.710,05 kr./md

Korporaler:

Ufaglært (basisløngruppe 3a): 22.820,72 kr./md

Faglært (basisløngruppe 4a): 25.310,18 kr./md

Reference: HKKFs overenskomst, paragraf 6 (FPTBST 562-28)

Faste tillæg

Militærtillæg (LKO 2091)

Tillægget udgør: 1.871,27 kr./md

Tillægget er pensionsgivende (18 pct.)

Reference: HKKFs overenskomst 2013, bilag 6 (FPTBST 562-28 bilag 6)

Korporalstillæg (LKO 3628)

Tillægget udgør: 718,27 kr./md

Tillægget er pensionsgivende (15 pct.)

Reference: Aftale nr. L-08-AF-56-0014

Kvalifikationstillæg til elektro- og elektronikmekanikere, motormekanikere, våbenmekanikere og forsyningsekspedienter (LKO 3630/3629)

Tillægget ydes, hvis man har gennemført en erhvervsuddannelse, samt bestrider en stilling, hvor uddannelsen er et krav. 

Tillæg for ansatte på ny løn: 4.337,95 kr./md

Tillægget er pensionsgivende (15 pct.)

Reference: Aftale mellem HKKF og FPT om kvalifikationstillæg (L-08-AF-056-0001)

Tillæg til Livgardens Tambourkorps (LKO 3570)

Ydes som kompensation for de særlige tjenstlige forhold, bl.a. pligt til at møde uden for almindelig arbejdstid og pligt til at træde til gevær.

Tillægget udgør: 1.483,79 kr./md

Tillægget er pensionsgivende (15 pct.)

Reference: Aftale mellem HKKF og FPT (L-06-AF-056-0014)

Militærpolititillæg (LKO 3669)

Tillægget udgør: 1.483,79 kr./md.

Tillægget er pensionsgivende (15 pct.)

Reference: HKKFs overenskomst 2013, bilag 6

Specialstyrketillæg (LKO 3741 sats 1 og LKO 3741 sats 2)

Funktionstillæg for personel med specialoperationsstyrkeuddannelse.

Til personel med specialoperationsstyrke-uddannelse på korttidskontrakt samt kortidsansatte, der fravælger tilbud om langtidskontrakt.

Tillægget udgør: 2.230,40 kr./md (LKO 3741 Sats 1).

Til personel med specialoperationsstyrke-uddannelse på langtidskontrakt, samt korttidsansatte, der opfylder betingelserne for langtidsansættelse, men ikke kan tilbydes langtidsansættelse.  

Tillægget udgør: 8.052,14 kr/md (LKO 3741 Sats 2)

Øvrige tillæg

Døgn- og øvelsestillæg (LKO 6270/6280)

Til personel, der deltager i vagt- eller beredskabstjeneste af 24 timers varighed, samt personel, der deltager i øvelser af mindst 24 timers varighed ydes en erstatningsfrihed pr. døgn. Kan erstatningsfriheden ikke afvikles ydes vagt- eller øvelsestillæg umiddelbart efter planlægningsperiodens udløb.

Tillægget udgør: 1.478,10 kr./døgn 

Konstabelelever (HRU), døgntillæg: 1.478,10 kr./døgn 

Konstabelelever (HRU), øvelsestillæg: 871,84 kr./døgn

Reference: HKKFs overenskomst, paragraf 22 (FTPBST 562-28)

Reference: HKKFs overenskomst, bilag 6 (FPTBST 562-28 bilag 6)

Tilkaldevagttillæg (LKO 6290)

Godtgørelse for tilkaldevagt fra hjemmet på hverdage. Ved tilkaldevagt på lør-, søn- og helligdage samt erstatningsfridage ydes tillægget dobbelt.

Hverdage: 395,98 kr./døgn

Lør-, søn- og helligdag samt erstatningsfridage mv.: 791,96 kr./døgn

Reference: HKKFs overenskomst, bilag 6 (FPTBST 562-28 bilag 6)

Øvelse-/skydelejr (LKO 6390-6392)

Udbetales som godtgørelse af merudgifter under deltagelse i øvelser, sejlads med flådens skibe samt ophold i øvelses-/skydelejr.

Har fraværet karakter af egentlig øvelsesvirksomhed, udbetales tillægget dog ikke. Ved øvelsesvirksomhed forstås i denne forbindelse en militær enheds gennemførelse af øvelse i terræn, der medfører udbetaling af øvelsestillæg eller tilsvarende frihed.

Tillægget udgør: 81,76  kr./døgn

Reference: Resultat af forhandlinger mellem FMN og CFU 21.2.1997

Merudgiftsgodtgørelse/kontant godtgørelse

Under ophold som elev på skoler, kurser og lignende ydes merudgiftsgodtgørelse, hvis man kan indtage sine måltider i Forsvarets cafeterier. Under øvelsesvirksomhed ydes fri kost og alene kontant godtgørelse.

Kostgodtgørelse pr. døgn: 176,00 kr.

Kostgodtgørelse pr. time: 7,33 kr.

Kontant godtgørelse pr. døgn: 138,90 kr.

Kontant godtgørelse pr. time: 5,79 kr.

Time- og dagpenge
  Dagpenge Timepenge Hotel Danmark Hotel Færøerne Udokumenteret nattillæg
Almindelige 463,00 kr. 19,29 kr. 1.000,00 kr.   1.113,00 kr. 231,00 kr.
Nedsatte 347,25 kr. 14,47 kr. 750,00 kr. 928,00 kr. 174,00 kr.

Reference: Cirkulære om satsregulering af tjenesterejser pr. 1.1.2020

Kilometergodtgørelse ved egen befordring

Tjenestestedet kan give tilladelse til, at den ansatte benytter privat transportmiddel.
I så fald udbetales transportgodtgørelse på: 1,98 kr./km

Natpenge

For tjeneste i tiden kl. 17-06: 22,02 kr./time

Reference: Aftale nr. A-06-AF-088-0035

Tillæg for weekend, helligdage m.v.

For tjeneste på nedenstående tider ydes tillæg på: 45,27 kr./time
 

Lørdag kl. 14 - mandag kl. 06

Lørdag før kl. 14, hvis mindst halvdelen af den planlagte tjeneste ligger efter kl. 14

Søgnehelligdage kl. 00-24

Hverdage efter søgnehelligdage kl. 00-06

Grundlovsdag kl. 12-24

Juleaftensdag kl. 14-24

Reference: Aftalenr. A-06-AF-088-0035

Særlige tillæg

Engangsvederlag efter gennemført sergentuddannelse (LKO 3041)

Ydes til fast tjenestegørende personel efter gennemførelse af sergentuddannelsen. Udbetaling afventer således ikke udnævnelse til sergent.

Vederlaget udgør: 12.386,38 kr.

Reference: Protokollat nr. 1 (L-06-PR-056-0016)

Reference: Aftale nr. L-13-FP-056-0001

Midlertidigt befalingsmandstillæg (LKO 3647, sats 1)

Ydes til ansatte, der midlertidigt anvendes i en befalingsmandsstilling i mere end syv sammenhængende kalenderdøgn.

Tillægget udgør: 1.124,65 kr./md

Reference: HKKFs overenskomst 2013, bilag 6

Genetillæg til hundehold (LKO 4460)

Ydes til ansatte, der har tjenestehund i hjemmet, og hvis hovedvirke kræver, at den pågældende har tjenestehund, som medbringes i hjemmet.

Tillægget udgør: 1.483,79 kr./md

Reference: Aftale nr. L-09-AF-056-0001

Tillæg for særlig beredskabstjeneste (LKO 6272)

Til personel, som deltager i særlig beredskabstjeneste af mindst 24 timers varighed, ydes et beredskabstillæg pr. påbegyndt dag.

Tillæg pr. påbegyndt døgn: 2.080,99 kr.

Reference: Aftale nr. LA-06-PR-056-0020

Siriustillæg (LKO 3110)

Ydes til ansatte, der besætter bemandingsposter og forretter tjeneste ved Slædepatruljen Sirius, Station Nord samt Mestersvig.

Tillægget udgør: 27.001,13 kr./md

Tillægget er ikke pensionsgivende.

Reference: Aftale nr. L-11-AF-056-0001

Grønlandstillæg (LKO 3633)

Ydes til ansatte, der forretter tjeneste i Grønland.

Tillægget udgør: 1.124,65 kr./md

Reference: HKKFs overenskomst 2013, bilag 6

Særligt Grønlandstillæg (LKO 3760)

Ydes til ansatte, der forretter tjeneste i Grønland, og ydes med virkning fra det tidspunkt, hvor beskatning af merudgifter indtræder. Tillægget bortfalder uden yderligere varsel, når beskatningen ophører.

Tillægget udgør: 4.593,12 kr./md

Reference: Aftale nr. L-08-OK-056-0013

Sø-øvelsesdage (LKO 6285)

For hvert sejldøgn optjenes en erstatningsfrihed for døgntjeneste. For sejldøgn på lør- søn- og helligdage ydes yderligere en fridag.

Tillæg pr. sejldøgn: 869,54 kr./døgn

Reference: Aftale nr. L-06-PR-056-0021

Funktionstillæg til rekrutteringshjælpere ved Forsvarets Dag (LKO 3649)

Ydes til ansatte, der forretter tjeneste som rekrutteringshjælpere ved Forsvarets Dag. Tillægget kan ikke oppebæres sammen med andre funktionstillæg.

Tillægget udgør: 1.861,82 kr./md

Tillægget er pensionsgivende (15 pct.)

Reference: Aftale nr. L-05-AF-056-0008

Tillæg til vagthavende ammunitionsrydningskørere (LKO 2940)

Ydes til ansatte, der pålægges at indgå i ammunitionsrydningstjenesten som vagthavende ammunitionsrydningskører på tilkald i seks timer og derover.

Tillægget udgør: 2.258,76 kr./md

Tillægget er pensionsgivende (15 pct.)

Reference: Aftale nr. L-08-OK-056-0006

Ulempetillæg til ammunitionsryddere på Amager Fælled (LKO 5375)

Ydes under udøvelse af tjenesten som ammunitionsrydder på Amager Fælled. Tillægget ydes også til ansatte med fast tjeneste som ammunitionsrydder på Amager Fælled, når disse rydder ammunition andre steder i Danmark.

Tillægget udgør: 118,91 kr./døgn

Tillægget er pensionsgivende (15 pct.)

Reference: Aftale nr. LA-06-AF-056-0012

Udspringstillæg ved Jægerkorpset (LKO 5290)

Ydes til ansatte ved Jægerkorpset, når de efter ordre deltager i flyvning med henblik på at foretage udspring med faldskærm.

Tillægget udgør: 337,45 kr./døgn

Reference: HKKFs overenskomst 2013, bilag 6

Godtgørelse for gasrensevagt (LKO 6271)

Tillægget ydes til visse stampersonelgrupper, som indgår i gasrensevagten.

Tillægget udgør: 2.375,86 kr./md

Ikke afviklede fridage for tjeneste til søs (LKO 2631)
Tillæg til Forsvarets TV (LKO 3569)

Tillægget ydes til personel tjenestegørende ved Forsvarets TV.
Tillægget udgør: 2.230,40 kr./md

INTOPS

FN-tillæg (LKO 3119)

Der ydes et skattepligtigt FN-tillæg på: 6.842,43 kr./md

Reference: HKKFs overenskomst 2013, bilag 6

Skattefrit udetillægslignende tillæg (LKO 5452)

Der ydes et skattefrit udetillægslignende tillæg:

Udetillæg I (andet mandat end FN): 12.984,80 kr./md

Udetillæg II (FN-styrker): 12.709,05 kr./md

Reference: FPTBST 564-1

Skattefrit forhøjet udetillægslignende tillæg (LKO 5462)

Ydes til ansatte der udsendes med kort varsel.

0-14 dages varsel, udsendelse 90-170 dage: 1.136,20 kr./md

0-14 dages varsel, udsendelse mere end 170 dage: 2.272,40 kr./md

15-30 dages varsel, udsendelse 90-170 dage: 568,10 kr./md

15-30 dages varsel, udsendelse mere end 170 dage: 1.136,20 kr./md

Reference: FPTBST 564-1

Særlig ydelse til udsendte i international tjeneste (LKO 5455)

Ydes under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer i udlandet, evt. på FN-, EU-, OSCE- eller NATO-mandat.

Tillægget udgør: 3.062,08 kr./md

Reference: Aftale nr. L-16-AF-056-0001

Timetillæg til faglært og ufaglært personel, der forretter tjeneste i udlandet (LKO 4211)

Tillægget ydes til faglært personel, der under udsendelsen anvendes i en faglært funktion, som forudsætter civilt kompetencegivende uddannelsesbevis, samt til ufaglært personel, som indgår på udrykkerhold. Tillægget ydes for det præsterede antal timer, hvor der forrettes egentlig tjeneste på alle ugens syv dage og kan maksimalt udbetales for de første 14,8 timer pr. dag.

Tillægget udgør: 78,12 kr./t

Reference: Aftale nr. LA-08-AF-056-0001

Reference: FPTBST 564-1

 

Hyppig udsendelse (LKO 5461)

Engangsvederlag til ansatte, der hyppigt udsendes i internationale opgaver, og som modtager FN-tillæg eller lignende.

Udsendelse mere end 215 dage inden for tre år: 32.225,41 kr.

Udsendelse mere end 395 dage inden for tre år: 64.213,55 kr.

Aftale nr. LA-07-AF-056-0001

Protokollat nr. L-08-PR-056-0001

Protokollat nr. LA-08-PR-056-0004

 

Særligt tillæg til faglært personel under udsendelse (LKO 3621)

Ydes til ansatte, der under udsendelsen anvendes i en faglært funktion, som forudsætter uddannelsesbevis, svendebrev eller lignende, men som de pågældende ikke bestrider under hjemmetjenesten. Tillægget kan kun oppebæres samtidig med FN-tillægget.

Tillægget udgør: 1.483,79 kr./md

Reference: Aftale nr. L-06-AF-56-0013

Optjening og afvikling af 2/7-dage (LKO 4115)

For hver syv sammenhængende kalenderdøgn ydes der to fridage, hvis der udføres beordret tjeneste på dage, der ikke medregnes som fridage, herunder lør-, søn- og helligdage. For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste, optjenes en 2/7-dag.

2/7-dage skal afvikles under leave-rejser. Afviklingen af 2/7-dage påbegyndes ved ankomst til Danmark, og optjening genoptages ved afrejsetidspunkt fra Danmark. Samme regler gælder ved leave-rejser til tredjeland.

Hvis man efter hjemkomst fra tjeneste i udlandet har fridage til gode, kan de afvikles ved afspadsering eller udbetaling.

Vederlag for ikke afviklede fridage: 1.478,10 kr./dag

Reference: Aftale nr. A-08-FP-056-0001

Leaverejser (LKO 4117)

Under udsendelse i internationale missioner vil man få betalt to leave-rejser t/r i en udsendelsesperiode på seks måneder. Såfremt det af tjenstlige årsager ikke er muligt at gennemføre 2. leave-rejse, ydes et engangsvederlag som kompensation.

Vederlaget udgør: 12.204,69 kr.

Reference: Aftale nr. LA-08-AF-088-0001

Rådighedsvederlag ved Forsvarets Reaktionsstyrkeenheder - 4-års ordningen (LKO 3133)

Personel af reserven med fire-årig rådighedskontrakt modtager et rådighedsvederlag.

Sats 1: Inden udsendelse: 1.124,65 kr./md

Sats 2: Efter 170 dages udsendelse: 2.107,54 kr./md

Sats 3: Efter 340 dages udsendelse: 2.948,67 kr./md