Mink

Løn, hviletid og lovlighed: Få svar på dine spørgsmål om minkindsatsen

Siden starten af november har forsvaret ydet støtte til bortskaffelsen af den danske minkbestand. Det har rejst en række spørgsmål fra HKKF's medlemmer om løn, hviletid, samt om de kan kan frygte retslige konsekvenser for at udføre deres job.
23. november 2020

Af Emil Arenholt Mosekjær
Bedst som vi i starten af november gik og håbede på, at 2020 snart ikke havde mere at byde på, kom meldingen som et lyn fra en krystalblå sommerhimmel: Der var fundet en mutation hos danske mink, som ifølge Statens Serum Institut kunne slå os alle tilbage til start i Corona-pandemiens ludospil.

Den 4. november meddelte regeringen derfor, at alle danske mink skulle aflives, om de så var smittede eller ej. Det viste sig siden, at der ikke var lovhjemmel til beslutningen om at aflive raske mink, hvilket har ført til en større politisk palaver.

Men dette kan du læse om alle mulige andre steder. Denne artikel vil i stedet fokusere på karakteren af den støtte, som hæren leverer i forbindelse med mink-indsatsen, samt hvordan det stiller dig som enkeltmand. Og vi vil forsøge at svare på nogle af de spørgsmål, som alt dette helt naturligt har rejst hos mange af HKKF’s medlemmer.

Hvilke opgaver løser hæren?
Som det fremgår af forsvarets egen hjemmeside, skal soldaterne skal være til stede på en række minkfarme med smittede besætninger og kontrollere arbejdet på vegne af Fødevarestyrelsen. Forsvaret skal stille soldater, der skal støtte med at tælle ikke-smittede besætninger for at sikre, at der er dokumentation i forbindelse med erstatning. Der støttes med lastbiltransport forskellige steder i landet, hvor andre løsninger ikke er mulige, ligesom CBRN-specialister fra Ingeniørregimentet støtter med dekontaminering af personer og udstyr.

Soldaterne kommer som hovedregel ikke til at have direkte kontakt med smittede besætninger, så de bliver ikke umiddelbart udsat for risiko for smitte. Hvis der bliver behov for mere direkte kontakt, vil soldaterne have adgang til de nødvendige værnemidler.

Opgaven vil indledningsvis primært blive løst af de soldater, der er en del af den strategiske reserve, som forsvaret har på beredskab til at støtte politiet i særlige situationer. Den udgøres af soldater fra skiftende garnisoner over hele landet, blandt andet Slesvigske Fodregiment, Jydske Dragonregiment, Den Kongelige Livgarde og Ingeniørregimentet. Soldaterne vil ikke bære våben.

”Minkfarmerne har mange års erfaring med at aflive mink, og de kan selv håndtere arbejdet. Soldaterne kommer derfor ikke til at være med til at udføre selve aflivningerne,” siger oberst Jens Lønborg, der er chef for operationsafdelingen i Operationsstaben til forsvaret.dk.

Udfører hæren en ulovlig ordre, og kan jeg blive straffet for at gøre mit arbejde?
Den ophedede samfundsdebat om mink-indsatsen har ligeledes fundet vej til forsvarets rækker, og HKKF er i den forbindelse også blevet kontaktet af flere medlemmer med spørgsmål. Disse har blandt andet efterspurgt svar på, om de som enkeltpersoner kan blive straffet for at udføre deres arbejde, når det nu er slået fast, at der ikke var lovhjemmel til alle dele af regeringens indsats mod mink.

Forsvaret har selv berørt dette i en pressemeddelelse på deres hjemmeside. Her skriver de, at forsvaret efter Forsvarslovens paragraf 7 kan blive sat til at udføre andet end sine kerneopgaver. I dette tilfælde fordi de civile myndigheders resurser enten ikke er lige så egnede, eller at de er utilstrækkelige. Den nu tidligere forsvarschef Bjørn Bisserup kommenterer ligeledes diskussionen om, hvorvidt lovgrundlaget er i orden:

”Jeg kan ikke genkende, at mine soldater skulle handle på en ulovlig ordre. Forsvaret tæller mink i forhold til erstatning og bistår med bortskaffelsen. Begge dele er der lovhjemmel til i Forsvarslovens paragraf syv,” siger han til forsvaret.dk.

Hos HKKF vurderer jurist Åse Lindman, at den manglende lovhjemmel kun vedrører aflivning af raske mink. Optælling og bortskaffelse af døde mink er lovligt og derfor ikke strafbart. Derfor er der ikke et lovmæssigt problem, hvis soldaterne blot løser de opgaver, som forsvaret selv beskriver: lastbiltransport, dekontaminering af personer og udstyr, samt netop optælling og bortskaffelse af døde mink.

Hvordan bliver jeg godtgjort økonomisk?
HKKF er i samarbejde med forsvaret nået frem til en aftale om vilkårene for døgntjeneste under mink-indsatsen, gældende fra 5. november. Det betyder, at du honoreres efter ’Protokollat nr. 5 om tillæg for særlig beredskabstjeneste’. Du modtager her et særligt beredskabstillæg pr. påbegyndt døgn ud over den daglige timenorm på dagen (f.eks. 7.4 timer). Tillægget udgør 2.024,35 kroner pr. påbegyndt døgn. Der kan ikke samtidig oppebæres natpenge og §17 frihed.

Hvad er mine hviletidsbestemmelser?
Det skal understreges, at ovenstående aftale ikke betyder, at du kan arbejde i døgndrift uden hvil. Det er udelukkende en aftale om honorering af arbejdstid. HKKF har derfor også indgået en aftale om mulighed for, at forsvaret kan nedsætte den daglige hvileperiode fra 11 til 8 timer op til to gange om ugen – dog ikke to dage i træk.

Det skal også bemærkes, at medlemmer, der sendes rundt i landet i forbindelse med minkindsatsen, er omfattet af de normale bestemmelser i tjenesterejseaftalen for så vidt angår kost, indkvartering og beløb til småfornødenheder. Det betyder, at der skal udarbejdes rejseordrer på enkeltmand, udbetales time-dagpenge med fratræk for kost (15/30/30%) samt stilles indkvartering til rådighed.

FKO meddelte 10. november, at støtten til ifm. mink-indsættelsen er såkaldt ’force majeure’, hvilket betyder, at Forsvaret under særlige begivenheder kan nedsætte hviletiden. I så fald skal de dog kunne dokumentere det skriftligt, og de skal kompensere soldaterne med hvileperioder eller fridøgn.

HKKF mener dog ikke, at hele minkindsatsen kan opfattes som force majeure, men kun konkrete arbejdsprocesser eller opgaver, der ikke kan forudses.