Mulighed for at forlænge K35 kontrakter

HKKF har indgået en aftale med Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) om forlængelse af K35 kontrakter. Formålet er en mere fleksibel afvikling af civiluddannelse (CU).
25. november 2019

Det betyder, at der kan gives bindende tilsagn om forlængelse af K35 og senere forlængelse af K35 med henblik på at afvikle CU. Forlængelsen kan ske, hvis der er et operativt behov for at anvende en medarbejders kompetencer, eller hvis medarbejderen har behov for at kunne planlægge og afvikle sin optjente CU, som ikke kan nås inden det fyldte 35 år.

Det er en betingelse, at der skal foreligge en plan for afvikling af CU, før der kan gives tilsagn om forlængelse eller der kan ske en forlængelse af K35. Planen skal være godkendt af beskæftigelsesrådgiveren. Herudover skal der være en redegørelse for, hvilken rådgivning medarbejderen har fået om betydningen af forlængelsen.

Sådan kan chefen forlænge

Din chef kan ved et operativt behov foreslå dig at udskyde påbegyndelse af CU mod et bindende tilsagn om, at du kan få kontrakten forlænget til afvikling af CU efter det fyldte 35. år. Du vil fortsat optjene CU i forlængelsesperioden. Du skal være påbegyndt CU inden det fyldte 35. år.

Hvis du er indforstået med forlængelsen, skal du kontakte beskæftigelsesrådgiveren for rådgivning og udarbejdelse af og godkendelse af en plan for afvikling af CU. Når godkendt afviklingsplan foreligger, fremsendes indstillingen med chefens påtegning til FPS, der enten kan træffe afgørelse om at give det bindende tilsagn om forlængelse af kontrakten/forlængelse eller give afslag.

Sådan kan du forlænge

Du kan du også selv have et ønske om at udsætte afvikling af CU, enten af tjenstlige hensyn, for eksempel en udsendelse, eller af private årsager. Inden du anmoder din chef om at påtegne din ansøgning om forlængelse, skal du kontakte din beskæftigelsesrådgiver for rådgivning og udarbejdelse af og godkendelse af en plan for afvikling af CU. Herefter kan du anmode din chef om at påtegne ansøgningen og videresende den til FPS. Det er FPS, der træffer afgørelse om tilsagn om forlængelse/forlængelse eller afslag på ansøgningen.

HKKF er tilfreds

HKKFs formand Flemming Vinther er tilfreds med aftalen:

”Vi er optaget af, at det enkelte medlem ikke forspilder sin CU. Det er derfor, der er et krav om, at der skal være en godkendt plan for afvikling af CU, inden FPS træffer sin afgørelse. Herudover er HKKF optaget af, at udskydelse af afvikling af CU ikke sætter det enkelte medlem bagud i opsparing af pension. Derfor er der nu mulighed for at konvertere 10 % af basislønnen til den pensionsordning, som HKKF har aftalt for medlemmer, der er ansat på langtidskontrakt”.

Betingelser for at forlænge:

  • Der skal foreligge plan for afvikling af CU, som er godkendt af beskæftigelsesrådgiveren, samt dokumentation for rådgivning om betydningen af udskydelsen af afvikling af CU.
  • Det bindende tilsagn om forlængelse af K35 skal være givet inden udløbet af medarbejderens oprindelige K35.
  • CU skal være påbegyndt før den oprindelig K35 udløber, dvs. inden medarbejderen er fyldt 35 år.
  • Der kan kun gives forlængelse i en periode svarende til det antal uger, der er optjent ved medarbejderens fyldte 35. år plus de uger, der optjenes i forlængelsesperioden.
  • Tilsagnet om forlængelse af K35 er bindende for Forsvaret, men medarbejderen kan godt skifte mening og varsle afvikling af CU tidligere end den oprindelige planlagte afvikling af CU.

Andre situationer for forlængelse af K35:

  • Sygdom enten forud for ansøgningen om forlængelse eller sygdom under afvikling: Hvis sygdom har forhindret fortsat afvikling af CU, vurderer FPS, om allerede anvendt CU kan godskrives. Det sker efter samme retningslinjer som hidtil.
  • Omvalg af uddannelse: Hvis der sker omvalg af CU, vil allerede anvendt CU ikke blive godskrevet.
  • Medarbejdere under rehabilitering

Konvertering af bonus til pension

Når du har fået tilsagn om forlængelse/fået forlænget din K35, kan du få vælge at konvertere de 10 % af basislønnen, som hidtil er indbetalt på din bonuskonto, til indbetaling på en pensionsordning, som HKKF har aftale med Sampension om. Du kan få rådgivning om dette i HKKF.

Hidtidig opsparet bonus forbliver indestående på bonuskontoen indtil endeligt kontraktophør.

Aftalen blev indgået den 12. november 2019 og gælder med øjeblikkelig virkning.