OK18: HKKFs pulje går til generelle lønstigninger

Det lykkedes det ikke at blive enig med Forsvarsministeriets Personalestyrelse om en ny overenskomst og om udmøntning af den organisationspulje, der var afsat ved OK18. Derfor går pengene nu ud til alle medlemmer som ekstra generelle lønstigninger. HKKF anbefaler fortsat et ja til den samlede overenskomstaftale.
15. maj 2018

Forhandlingerne mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) og HKKF om HKKFs overenskomst er afsluttet, uden at der er opnået enighed mellem parterne.

”HKKF er gået til forhandlingerne for at sikre forbedringer for vores medlemmer og udvikling af hæren som arbejdsplads for konstabelgruppen. Desværre afviste forsvaret at drøfte vores krav og forslag, da vi ikke kunne imødekomme dem på et enkelt punkt”, siger HKKFs formand Flemming Vinther og fortsætter:

”Jeg synes, at det er en ensidig og ærgerlig indstilling fra forsvaret. Ideen med en pulje er at lave målrettede forbedringer. Det ville forsvaret ikke, da de ikke fik deres vilje. Heldigvis har vi sikret, at pengene nu går til generelle lønstigninger, men det er da trist, at vi ikke sammen med vores arbejdsgiver kan blive enige om mærkbare og fremadrettede forbedringer for såvel medlemmer som for hæren”.

Organisationspuljen

I forhandlingerne om HKKFs overenskomst indgik en pulje på 0,25 procent af HKKFs lønsum svarende til ca. 3,8 millioner, som skal udmøntes pr. 1. oktober 2018. Det var en del af CFU-forliget, at der udover de generelle forbedringer og lønstigninger, blev afsat en særlig pulje til forhandling af de enkelte organisationer.

Det er i CFU-forliget aftalt, at puljen bruges til generelle lønstigninger, hvis der ikke opnås enighed om andet. Derfor stiger lønnen for HKKFs medlemmer med 0,25 procent ekstra pr. 1. oktober 2018.

Honorering for støtte til politi blev afgørende

FPS afbrød forhandlingerne med HKKF, da det ikke lykkedes at blive enige om et tillæg for støtte til politiet. Kravet blev ellers rejst af forsvarschefen selv, efter han modtog et brev fra 335 kolleger, der bl.a. krævede, han tog stilling til den manglende honorering. I et svar den 19. januar 2018 skrev forsvarschefen:

”Jeg har lyttet til jeres argumenter for, at bevogtningsopgaven har karakter af en ny opgave med nogle lidt anderledes vilkår end sædvanligt. På baggrund af jeres henvendelse vil honorering for bevogtningsopgaven blive taget op i overenskomstdrøftelserne”.

Derfor var et tillæg for støtte til politiet et krav, som arbejdsgiver rejste ved forhandlingerne. Alligevel forlangte forsvaret, at HKKF skulle bidrage til finansieringen via organisationspuljen.

Det gik HKKF med til under forudsætning af, at tillægget kom til at gælde for alle, der yder støtte – eller har ydet støtte – til politiet samt fik et niveau, som bestyrelsen kan anbefale medlemmerne at stemme ja til.

En enig bestyrelse i HKKF gav forhandlerne mandat til at ’smertegrænsen’ for et sådant tillæg var:

 • 250 kroner plus pension for en vagt som støtte til politiet.
 • Alle skal være omfattet af tillægget, når de yder støtte til politiet
 • Honoreringen skal også ske bagudrettet til de kolleger, der allerede har været indsat på opgaven

Det ville forsvaret ikke være med til. De stod fast på:

 • Et tillæg på 207 kroner uden pension for en vagt.
 • Kolleger, der har været indsat frem til udmøntningen af tillægget, skal alene have et engangsvederlag svarende 150 kroner pr vagt - og kun hvis man har haft over 10 vagter.

Da HKKF afviste at acceptere et tillæg på under 250 kroner pr. vagt og forskelsbehandling af de første hold, ville FPS ikke drøfte andre krav, og forhandlingerne stoppede. Flemming Vinther kalder den reaktion uhørt:

”Forsvaret stiller ét krav, som de forlanger, at vi skal være med til at finansiere og tage ansvar for. Det er deres måde eller ingenting. Men når deres måde er langt under, hvad vi vil være bekendt at anbefale, så bliver det desværre ingenting”, siger Flemming Vinther og fortsætter.

”Hvis forsvaret havde valgt selv at finansiere hele tillægget, kunne de fastsætte størrelsen, som de vil. Men når HKKF skal putte penge i – penge som vi tager fra andre medlemmers potentielle lønstigninger - så skal tillægget have en størrelse, vi kan være bekendt at præsentere medlemmerne for.  Det var ikke muligt at opnå, ligesom det ikke var muligt at få en forklaring på, hvorfor forsvaret insisterede på, at kolleger der har været indsat det første år, skulle have mindre end de, der bliver indsat efter oktober i år”.

Flemming Vinther understreger, at HKKF fastholder presset for at få et tillæg for støtte til politiet – nu udenfor overenskomstbordet.

”Nu forventer vi et udspil fra forsvarschefen, efter hans krav om et tillæg til HKKF-gruppen ikke blev løst ved overenskomstforhandlingerne. HKKF har ikke opgivet målet om, at kolleger der yder støtte til politiet også skal honoreres for de afsavn og gener, den nye opgave betyder for dem og deres familier”.

Forsvaret ville ikke drøfte andre krav

Som nævnt var kravet om et tillæg for støtte til politiet rejst af forsvarschefen. HKKF også klar til at drøfte andre krav – men det ønskede forsvaret ikke. Nogle af de områder HKKF ønskede at drøfte var:

 • at øge satsen for tilkaldevagt
 • at forbedre vilkårene for korporaler ved at øge pensionen
 • at etablere et tillæg til støttepersonel der er udsendt sammen med SOF
 • at give en kompensation til kollegaer der er nødt til at arbejde 5. juni
 • at få etableret en udvidet opsparingsmulighed for seniorer i forhold til fridøgnsbanken
 • at få en yderligere honorering af arbejdstid ved meget korte varsler
 • at give mulighed for at konvertere EØ-dage til opsparingsdage
 • at analysere behov for tidsbegrænsede ansættelser
 • at forenkle regler

Forsvaret ønskede ikke at drøfte nogle af disse krav, da de ikke kunne få deres vilje i forhold til støtte til politiet.

”Det er ærgerligt at møde en modpart, der baserer hele deres forhandling på et krav, og når det ikke imødekommes, så er der ingen interesse for at forbedre vilkårene i øvrigt for gruppen. Og det er meget svært at se sammenhængen mellem forsvarschefens ord om fastholdelse og rekruttering og forhandlingerne med FPS”, siger Flemming Vinther

HKKF anbefaler et ja til den samlede pakke

Resultatet af overenskomstforhandlingerne for hele staten (CFU-forliget) og af forhandlingerne om HKKFs overenskomst skal nu til urafstemning.

CFU-forliget sikrer lønstigninger på 6,1 procent fordelt over tre år. Hertil kommer så 0,25 procent ekstra for HKKFs medlemmer, altså en samlet lønstigning på 6,35 procent. Med en forventet prisudvikling på 4,9 procent betyder det en reallønsfremgang på 1,45 procent.

Ud over lønstigninger indeholder CFU-forliget en række forbedringer, der også kommer HKKFs medlemmer til gavn. Det er den samlede pakke, HKKFs medlemmer nu skal stemme om fra den 21. maj og frem til 3. juni.

Du kan læse om CFU forliget her

Flemming Vinther og en samlet bestyrelse i HKKF anbefaler et ja til den samlede overenskomst:

”Når vi anbefaler et ja, skyldes det to ting: Vi har sikret, at HKKFs pulje på 3,8 millioner tilbageføres til generelle lønstigninger til konstabler og korporaler. Og den generelle overenskomstaftale indeholder en række forbedringer, som også kommer vores medlemmer til gavn”.