Skat

Din årsopgørelse kan ses i din skattemappe fra midten af marts det efterfølgende år. En stor del af de poster, som skal selvangives, har SKAT i forvejen fået fra banker, arbejdsgiver m.v. Det er dog altid en god ide at kontrollere oplysningerne med kontoudtog, lønsedler m.v.

Din forskudsopgørelse for det kommende år kan ses i din skattemappe fra slutningen af november. Det er baseret på SKATs indberetninger i tidligere år. Derfor er det en god ide at kontrollere, at SKAT har de samme forventninger til både indtægter og fradrag, som du selv har.

Er alt, som det skal være, behøver du ikke foretage dig noget. Har du ændringer, kan du indtaste dem via TastSelv på skat.dk eller på telefon 72 22 28 28. Se fristerne i din skattemappe.

Det skal du være opmærksom på

Som ansat i forsvaret er der særlige punkter, du skal være opmærksom på. Læs om dem herunder.

Fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads (rubrik 51)

Ofte beregner SKAT automatisk fradraget for befordring mellem hjem og arbejdsplads. Det er i givet fald beregnet på baggrund at SKATs oplysninger om bopæl og arbejdssted og afstanden herimellem. Som udgangspunkt anvender SKAT 216 arbejdsdage om året. Det er alene den del af den daglige befordring, der overstiger 24 km, du kan fradrage.

Storebæltspendlere kan udover det almindelige befordringsfradrag fradrage 110 kr. pr. passage ved benyttelse af bil eller motorcykel samt 15 kr. pr. passage ved benyttelse af kollektiv trafik.

Øresundspendlere kan fradrage 50 kr. pr. passage ved benyttelse af bil eller motorcykel samt 8 kr. pr. passage ved benyttelse af kollektiv trafik.

For 2020 gælder følgende satser:

0-24 km intet fradrag
25-120 km 1,96 kr. pr. km
Over 120 km 0,98 kr. pr. km

I visse yderkommuner er fradraget for over 120 km højere. Se mere på skat.dk.

Hvis SKAT har foretaget automatisk beregning, vil beløbet fremgå af årsopgørelsens rubrik 51. Hvis du ikke mener, at SKATs beregninger er korrekte, eller der ikke er anført fradrag, som du mener, du er berettiget til, skal det korrekte beløb anføres i rubrik 51.

Differencefradrag (rubrik 53)

Fradraget betegnes som differencefradrag, fordi du kan opnå fradrag for forskellen mellem Ligningsrådets satser og værdien af de ydelser, du modtager fra arbejdsgiver enten i form af kontante ydelser eller ydet kost.

Vær opmærksom på, at der ikke er mulighed for fradrag i forbindelse med udstationering til internationale operationer.

Det er kun muligt at tage differencefradrag i den periode, hvor forsvaret har udbetalt skattefri godtgørelse. 

Maksimum beløb, der kan fradrages:
  • 2020: 28.600 kr.
  • 2019: 28.000 kr.
  • 2018: 27.400 kr.
  • 2017: 26.800 kr.
  • 2016: 26.200 kr.

Du kan beregne dine differencefradrag på:

  • Tjenesterejse (fulde time- og dagpenge de første 28 dage)
  • Tjenesterejse på nedsatte dagpenge
  • MUG

Download regneark her: Skema til beregning af differencefradrag 2020 (rejsefradrag)

Oversigt over fradragsmuligheder for 2010

 
Referencegrundlag:
Ligningsrådets standardsats for 2020 521,00 kr
Fulde dagpenge (statens satser) 446,00 kr
Reducerede dagpenge (statens satser) 334,50 kr
Kontant godtgørelse 130,25 kr
Kostgodtgørelse 155,50 kr
Fri kost (15/30/30 pct. af Ligningsrådets standardsats ) 390,75 kr
Merudgiftsgodtgørelse 130,25kr

a) Tjenesterejser herunder kursusophold (fulde time- og dagpenge)
Ligningsrådets standardsats for 2020 521,00 kr
Fulde dagpenge (statens satser) 446,00 kr
Fradragsmulighed pr. døgn 75,00 kr
Fradragsmulighed pr. overskydende time 3,13 kr
 
b) Udstationering i Danmark herunder kursusophold (reducerede time- og dagpenge)
Ligningsrådets standardsats for 2020 521,00 kr
Reducerede dagpenge (statens satser) 334,50 kr
Fradragsmulighed pr. døgn 186,50 kr
Fradragsmulighed pr. overskydende time 7,77 kr
Kostfradrag for konstabelelever på midlertidigt tjenestested (rubrik 53 på årsopgørelsen, felt 429 på forskudsopgørelsen)

Konstabelelever under Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) er tjenestegørende på et midlertidigt arbejdssted.

HRU’ere kan derfor under selve HRU (altså hverken HBU eller eventuelt missionsorienteret uddannelse efter HRU) fratrække et beløb på selvangivelsen for hver arbejdsdag, du har været på kasernen. Reglen gælder kun HRU’ere.

Som udgangspunkt er betingelsen, at du har 2 timers transport hver vej i bil. Denne regel gælder, uanset om du har bil eller ej. Køretiden kan hentes fra www.krak.dk

Beløbet, der kan fratrækkes, er:

  • 2020: 521 kr. pr døgn

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan anvende fuld døgnsats, hvis du har modtaget skattefri merudgiftsgodtgørelse (MUG), skattefrit kosttilskud eller fri kost. For disse dage skal du bruge fradragssatserne under differencefradrag (se afsnit om differencefradrag).

Vil Skattecenteret ikke give fradraget, kan du henvise til Landsskatterettens afgørelse nr. 08-00993 af 16/12-2008. Vil de stadig ikke bøje sig, så ring til forbundet, så prøver vi at overbevise dem.

Sådan genoptager du fradrag fra 2017-2020

Har du først nu opdaget, at du ikke har opgjort fradrag på tidligere årsopgørelser, kan du stadig nå det. Frem til 1. september 2020 kan du sende en mail til SKAT via TastSelv på skat.dk. Alternativt kan du ringe til SKAT på telefon 72 22 28 28.

Oplys at du først nu er blevet bekendt med fradraget, som du mener, at du er berettiget til. Husk at oplyse, hvorfor du mener at være berettiget og at lave en beregning af fradraget, som du gerne vil have på din årsopgørelse.