Straf og disciplinarmidler

Den særlige militære straffelov og disciplinarlov har som formål at hævde en række centrale militære pligter, som et bredt flertal i Folketinget finder er afgørende for forsvarets virke; overtrædelse eller tilsidesættelse af disse pligter kan derfor sanktioneres med straf eller disciplinarmidler.

Militær straffelov

Hvornår gælder den militære straffelov?

For at en forseelse er strafbar, skal den være grov, kunne medføre alvorlige konsekvenser, eller du skal have handlet med forsæt eller udvist grov uagtsomhed.

Alvorlige tilfælde af pligtstridig adfærd falder ind under den militære straffelov. Mindre alvorlige og uforsætlige forseelser falder ind under disciplinarloven. En vagtforseelse kan således være strafbar i den ene situation og i den næste alene skulle sanktioneres med et disciplinarmiddel.

Hvornår bryder du de militære pligter?

Den militære straffelov gælder, hvis du overtræder eller tilsidesætter en række centrale militære pligter.

Du bryder de militære pligter, hvis du:

Som underordnet:

 • undlader at efterkomme en tjenstlig ordre fra overordnet eller vagt, eller som efterkommer ordren på en klart utilfredsstillende måde
 • i handling eller ord krænker en foranstående eller vagt (respektstridig opførsel) 

Som overordnet:

 • ved forskelsbehandling, chikane eller på anden lignende måde forfølger en eller flere underordnede
 • undlader at gribe ind over for en underordnets krænkende behandling af dennes underordnede eller sideordnede
 • ved handling eller i ord krænker en underordnet
 • uberettiget modtager gave, pengelån eller andre fordele fra underordnede

Som sideordnet:

 • udsætter en sideordnet for krænkende behandling, herunder for nedværdigende ritualer

Forstyrrelse af offentlig orden:

 • forstyrrer den offentlige orden, eller viser dig synligt påvirket af alkohol, euforiserende stoffer, opstemmende eller bedøvende midler, og gennem påklædning eller lignende viser at høre til forsvaret
 • i forbindelse med tjeneste i udlandet forstyrrer den offentlige orden, eller viser dig synligt påvirket

Som vagt:

 • tilsidesætter dine pligter som vagt

Udeblivelse:

 • uberettiget fjerner dig fra tjenestestedet eller udebliver fra tjenesten

Militært hærværk:

 • bevirker at ting, der hører til det militære forsvar, bortkommer, ødelægges eller beskadiges

Øvrige særlige forseelser:

 • beruselse i tjenesten
 • narkotika
 • mytteri
 • forbrydelser mod forsvarsmagtens kampdygtighed
 • forbrydelser under væbnet konflikt (plyndring, overtrædelse af internationale konventioner) 
Sagens gang

Når en forseelse er begået og opdaget, tager den militære myndighed kontakt til auditørkorpset.

Auditøren er uafhængig af kommandosystemet og fungerer som anklagemyndighed i forsvaret. Auditøren foretager efterforskning – militære chefer er dog berettiget til at iværksætte nødvendige uopsættelige efterforskningsskridt. Auditøren udsteder bødeforlæg eller indbringer sagen for en domstol. For overtrædelse af straffeloven kan domstolen idømme bøde eller fængselsstraf.

Militær disciplinarlov

Hvornår gælder den militære disciplinarlov?

Disciplinære sanktioner anvendes ved pligtforsømmelser, hvor der af disciplinære grunde er behov for en sanktion, men hvor der ikke er hjemmel til eller behov for en straf.

Mindre grove og ubetydelige forseelser mod de militære pligter, eller forseelser, hvor du har handlet uagtsomt, vil normalt anses for disciplinarsager. Småforseelser bør normalt afgøres med en uformel påtale eller mundtlig misbilligelse.

Hvad er pligtforsømmelser?

Militære pligtforsømmelser er, hvis du:

 • undlader at efterkomme en tjenstlig ordre fra overordnet eller vagt eller efterkommer ordren på en klart utilfredsstillende måde
 • i handling eller ord krænker en foranstående eller vagt (respektstridig opførsel)
 • tilsidesætter pligter som vagt
 • uberettiget fjerner dig fra tjenestestedet eller udebliver fra tjenesten
 • forstyrrer den offentlige orden eller er synligt påvirket af alkohol, euforiserende stoffer, opstemmende eller bedøvende midler, og gennem påklædning eller lignende viser at høre til forsvaret
 • i forbindelse med tjeneste i udlandet forstyrrer den offentlige orden, eller viser dig synligt påvirket
 • bevirker at ting, der hører til det militære forsvar, bortkommer, ødelægges eller beskadiges
 • i øvrigt gør dig skyldig i pligtforsømmelse

Disciplinarmidler kan endvidere pålægges den overordnede, som:

 • ved handling eller i ord krænker en underordnet
 • ved forskelsbehandling, chikane eller på anden lignende måde forfølger en eller flere underordnede
 • undlader at gribe ind over for en underordnets krænkende behandling af dennes underordnede eller sideordnede 
Sanktioner

Der skal være en rimelig sammenhæng mellem forseelsen og disciplinarmidlet.

Chefen for en afdeling og selvstændig underafdeling har myndighed til at pålægge disciplinarmidler og disciplinarbøde indtil 2.000 kr.

Chefen for en underafdeling har myndighed til at pålægge disciplinarmidler og disciplinarbøde indtil 1.000 kr.

Som sanktioner kan anvendes:

 • Tilrettevisning
 • Fremstilling
 • Arbejde og efterøvelse i en del af fritiden
 • Tjeneste uden for orden
 • Disciplinarbøde

Disciplinarmidler er civilretlige sanktioner og ikke straf, som vil fremgå af din straffeattest. Du kan klage over en disciplinær sanktion.

Sagens gang

Indberetning

Ved tilsidesættelse af militære pligter kan enhver – overordnet /underordnet/sideordnet – indberette dette skriftligt til disciplinarchefen. En overordnet, som modtager indberetning og som ikke har kompetence til at træffe afgørelse, skal videresende indberetningen til disciplinarmyndigheden.

Afhøring

Hvis du er indberettet for en pligtforsømmelse, bliver du indkaldt til en afhøring. Det skal oplyses præcist, hvad indberetningen drejer sig om. Chefen har pligt til at føre et notat over afhøringen. Du har ret, men ikke pligt til at udtale dig. Du har ret til at tage en bisidder med. Du har ret til aktindsigt, for eksempel at se den skriftlige indberetning.

Afgørelse

Afgørelsen skal være skriftlig og indeholde en begrundelse. Afgørelsen skal redegøre for de faktiske omstændigheder i sagen. Der skal være sammenhæng mellem den begåede forseelse og disciplinarmiddel. Der skal være en klagevejledning. Fuldbyrdelse af disciplinarmiddel kan udsættes i indtil tre gange 24 timer fra forkyndelsen.

Klage

Klage over afgørelsen kan indbringes for disciplinarchefen inden 14 dage. Disciplinarchefen skal gennemføre ny procedure og træffe en ny afgørelse. Disciplinarchefens afgørelse kan indbringes for et disciplinarnævn inden 4 uger fra forkyndelsen. Klager har ikke opsættende virkning.

Disciplinarnævnet

Disciplinarnævnet er en uafhængig klageinstans, som behandler klager over disciplinarmidler. Disciplinarnævnet består af en byretsdommer, som er formand, en repræsentant for forsvaret og en repræsentant for den relevante personelgruppe, for eksempel fra HKKF.

Det koster ikke noget at få din sag behandlet i nævnet, og nævnet kan ikke give dig en strengere sanktion end den du allerede er blevet pålagt. Du kan trygt klage til disciplinarnævnet uden at frygte repressalier fra dine overordnede.

Har du brug for hjælp?

Krænkende og ydmygende behandling

Den militære straffe- og disciplinarlov indeholder bestemmelser, som har til formål at beskytte underordnet personel mod krænkende og ydmygende behandling. Det er også strafbart, hvis en overordnet undlader at gribe ind overfor krænkende og ydmygende behandling.

Hvis du vil anmelde krænkende eller ydmygende behandling, skal du indberette hændelsen til en overordnet myndighed, som er forpligtet til at undersøge sagen. Du kan også henvende dig til HKKF for at få hjælp til at indberette hændelser med krænkende og ydmygende behandling.

Kontakt HKKF

Selvom der er både logik og fornuft i den måde, som den militære straffe- og disciplinarlov er bygget op på, kan der ofte være tvivl om, hvor vidt en forseelse skal vurderes som en straffesag eller disciplinarsag. Der er ingen facitliste, så bliver du involveret i en sag, er det  altid en god ide at kontakte din tillidsrepræsentant eller HKKF.

Som medlem af HKKF kan du altid få hjælp og rådgivning, hvis du får en straf eller en sanktion, der knytter sig til tjenesten. Husk at du har lov til at tage en bisidder med, hvis du indkaldes til en afhøring, og at du kan bede din tillidsrepræsentant om at medvirke som bisidder.