Forsikring

Som medlem af HKKF er du automatisk dækket af en række forsikringer – både via dit medlemskab i forbundet og gennem din ansættelse i forsvaret.  

Forsikringer for medlemmer af HKKF

Medlemmer af HKKF er automatisk omfattet af en gruppelivsordning og en fritidsulykkesforsikring. Begge forsikringer betales via dit kontingent. Værnepligtige skal tegne forsikringerne separat (95 kroner om måneden).

HKKF Gruppelivsforsikring (85031)

Som medlem af HKKF får du automatisk en livsforsikring. Dækningen er 100.000 kroner, hvis du afgår ved døden, inden du fylder 75 år.

Til forsikringen er knyttet en forsikringsdækning ved visse kritiske sygdomme på 100.000 kroner. Denne dækning træder kun i kraft, hvis man ikke er omfattet af gruppelivsordning i forsvaret (85034).

Til forsikringen er knyttet en forsikringsdækning ved kritiske sygdomme hos børn under 18 år på 50.000 kroner. Denne dækning træder kun i kraft, hvis man ikke er dækket af gruppelivsordning i forsvaret (85034).

Fritidsulykkesforsikring

Som medlem af HKKF har du automatisk en fritidsulykkesforsikring. Den dækker, hvis du kommer ud for en ulykke i fritiden.

Dækningen ved 100 procent invaliditet, som følge af ulykkestilfælde i fritiden, vil fra 1. januar 2022 udgøre:

 • Hvis du får varige mén efter en ulykke (invaliditet), udgør forsikringssummen som udgangspunkt 950.500 kr.
 • Hvis du er efterlønsmodtager, førtidspensionist over 60 år, modtager af tjenestemandspension efter det 60. år eller folkepensionist, er den tilsvarende forsikringssum 475.250 kr.


Forsikringssummen reguleres hvert år den 1. januar og følger forsikringssummen for 100 procent mén i henhold til Arbejdsforsikringsloven.
Forsikringen giver ret til udbetaling af erstatning ved méngrader på fem procent og derover.

Forsikringen dækker fysioterapi- og kiropraktorbehandlinger til en værdi af op til en procent af invaliditetssummen, hvis du får brug for behandling i forbindelse med en fritidsulykke. Fysioterapi skal være ordineret af en læge, hvorimod en kiropraktor selv kan vurdere behovet for behandlinger.

Forsikringen dækker hjemtransport efter ulykkestilfælde eller ved akut sygdom i forbindelse med ferie- og studierejser i op til 31 dage i EU og EØS-lande, herunder ledsagelse. Dette gælder både den forsikrede og  dennes husstand.

Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling som direkte følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde. 

Læs mere om HKKF Fritidsulykkeforsikring på alka.dk

Sundhedsforsikring

Som medlem i HKKF kan du tegne en sundhedsforsikring hos TRYG. Forsikringen omfatter blandt andet hurtig behandling på privathospitaler, klinikker og hos speciallæger. Sundhedsforsikringen dækker hele døgnet.

Hvem er dækket – og hvad koster det?

Forsikringen tilbydes i et samarbejde mellem HKKF, CS, HOD og Tryg Forsikring.  Du skal være medlem af en af de tre militære fagforeninger og være mellem 18 og 60 år for at kunne tilmelde dig. Forsikringen kan fortsætte, til du fylder 70 år.

Den månedlige præmie i 2022 ser således ud:

 • medlem inkl. børn til det 24. år kr. 252 pr. måned.
 • medforsikrede ægtefælle/samlever kr. 252 pr. måned.
Information om sundhedsforsikringen

Find betingelser, dækninger og yderligere information på TRYG's portal her:

https://tryg.dk/erhverv/hkkf/sundhedsforsikring

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig ved at udfylde en blanket og sende den til CS, som administrerer tilmeldingerne.

Tilmelding til sundhedsforsikring uden samlever

Tilmelding til sundhedsforsikring med samlever

Har du spørgsmål, kan du kontakte CS medlemsservice på 36 90 89 89 eller forsikring@cs.dk.

Hvordan anmelder du en skade?

Du skal altid at kontakte Tryg Sundhed, FØR du starter behandling.

Kontakt Tryg Sundhed via dette link  eller på telefon 70 21 20 38 (Policenummer: 652-312-713)

Tilvalgsforsikringer for medlemmer af HKKF

Som medlem i HKKF kan du tegne en ekstra forsikring hos Forenede Gruppeliv. Denne forsikring gælder dødsfald og invaliditet. Du kan selv skræddersy forsikringen, så den passer til dine behov.

Tilvalgsforsikring hvis du har familie

Dine behov for forsikringer skifter i løbet af livet. Er du gift og har børn, ønsker du måske at sikre dine pårørende yderligere, end hvis du er single og uden børn.

Gruppeliv 98519-1 koster pr. 1. januar 2022 870,00 kr. pr. måned og giver dig:

 • dødsfaldsdækning
 • ægtefælledækning 
 • invalidesum 
 • børnedækning

Hvis du ønsker ægtefælle- og børnedækning, men af helbredsmæssige grunde ikke kan få invalidesummen, kan du tegne denne forsikring:

Gruppeliv 98519-4 koster pr. 1. januar 2022 431,00 kr. pr. måned og giver dig:

 • dødsfaldsdækning
 • ægtefælledækning
 • børnedækning
Tilvalgsforsikring hvis du er single

Hvis du ikke har behov for ægtefælledækning og/eller børnedækning, kan du tegne en af disse to forsikringer.

Gruppeliv 98519-2 koster pr. 1. januar 2022 738,00 kr. pr. måned og den giver dig:

 • dødsfaldsdækning
 • invalidesum

Gruppeliv 98519-3 koster pr. 1. januar 2022 326,00 kr. pr. måned og giver dig:

 • dødsfaldsdækning
 • børnedækning
Sådan gør du

Hvis du ønsker at tilmelde dig én af gruppelivsordningerne eller at blive overflyttet fra én gruppelivsordning til én anden, skal du downloade og udfylde tilmeldingsblanketten.

Du finder blanketten her.

Hvis det er første gang du tegner en forsikring under forsikringsgruppe 98519, skal du udfylde en helbredserklæring.

Hvis du ønsker, at forsikringssummen skal udbetales til en anden end den fastsatte arverækkefølge, skal du udfylde en begunstigelseserklæring. Du kan se arverækkefølgen på begunstigelseserklæringen.

Blanketterne sendes til:

HKKF
Borgergade 101A
8600 Silkeborg

Forsikringer for forsvarets ansatte

Her kan du læse om de forsikringer, der gælder for alle forsvarets ansatte.

Gruppeliv (overenskomst)

Gruppelivsforsikring (85034 CFU)

Gennem vores overenskomst er alle HKKF’ere (dog undtagen værnepligtige) desuden forsikret i Forenede Gruppeliv.Forsikringen gælder, når du tegner kontrakt med forsvaret. 

Denne forsikring gælder ved dødsfald inden det 70. år (dækning på 425.000 kroner) og kritisk sygdom (150.000 kroner, hvis sygdom konstateres, før du fylder 70 år).

Derudover er der en børnesum på 30.000 kr. for hvert barn, hvis du ved din død efterlader børn under 24 år. Hvis dit barn før det fyldte 18. år pådrager sig en kritisk sygdom udbetales en forsikringssum på 50.000 kroner.

Download PDF: Gruppelivsordning 85034

 

Arbejdsskadeforsikring

Alle arbejdsgivere i Danmark skal tegne en forsikring, som dækker, hvis du får en arbejdsskade – også forsvaret. Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor repræsenterer forsvaret, når det gælder arbejdsskader, men det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen), som behandler og vurderer arbejdsskade. Størrelsen på en eventuel erstatning for en arbejdsskade er fælles for soldater og alle andre danskere.

Læs mere om sagsforløb og satser på aes.dk

Er du korttidsansat? (HBU, HRU, K35)

Gennem overenskomster har HKKF indgået aftaler, der sikrer medlemmer, der er ansat på korttidskontrakt og omfattet af bonusordningen.

Bliver du fyret på grund af en skade, du har fået i tjenesten, får du et særligt beløb. Bliver du 100 procent invalid, er beløbet på 80.000 kroner. Hvis méngraden er lavere, falder beløbet. 

Hvis du dør i tjenesten, får din ægtefælle et beløb på 20.000 kroner. Det samme gør dine børn under 18 år. Det samlede beløb kan dog højst være 80.000 kroner.

Er du tjenestemand?

Gennem din ansættelse som tjenestemand er du forsikret, så du kan få udbetalt pension ved sygdom/svagelighed, og din ægtefælle og børn kan få udbetalt pension, hvis du dør. Der gælder særlige regler om, hvor lang tid du skal have været ansat m.v.

Forsikringer under udsendelse

Kommer du til skade under udsendelse, kan du selvfølgelig søge om erstatning. Via dit medlemsskab i HKKF har du også en særlig ansvarsforsikring, som dækker under udsendelse.

Ansvarsforsikring

Ofte vil forsvaret dække, hvis du kommer til yde personskade eller lignende under udsendelse.

Via dit medlemskontingent til HKKF har du også en ansvarsforsikring, som dækker, når du er udsendt med forsvaret.

Ved personskade dækker forsikringen med op til 5 millioner kroner. For skade på dyr og ting med op til 2 millioner kroner. Dog dækker forsikringen ikke skade på ting, der ejes af andre, som også er udsendt af den danske stat i international tjeneste. Forsikringen dækker altså ikke, hvis du fx kommer til at ødelægge en kammerats kamera under udsendelsen.

 

Erstatning og godtgørelse

Som arbejdsgiver har forsvaret tegnet en arbejdsskadeforsikring, der dækker varige mén og erhvervsevnetab, der opstår i forbindelse med en arbejdsskade - også når skaden sker under udsendelse.

Arbejdsskaden skal anmeldes efter samme principper, som var den opstået i Danmark.

Læs mere om anmeldelse af en arbejdsskade

Få en generel introduktion til arbejdsskader og hvad du skal være opmærksom på her

Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning

Alle forsvarets ansatte er forsikret i tilfælde af død eller invaliditet under udstationering i udlandet. Denne forsikring er tegnet af forsvaret som arbejdsgiver.

Læs mere om Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning her