Nyheder

Brud på arbejdstidsregler: HKKF vinder sag i Arbejdsretten

Slesvigske Fodregiment (SLFR) har foretaget 81 overtrædelser af reglerne om bl.a. hviletid og fridage vedrørende 28 medarbejdere. Nu har Arbejdsretten afgjort, at det koster Forsvarets Personalestyrelse (FPS) en bod på 50.000 kr. til HKKF.
Foto: Pixabay,

Ikke en gratis omgang
HKKF’s Faglige Team er rigtig godt tilfreds med sagens udfald. Faglig konsulent Flemming Fage Sørensen siger: ”Vi håber, at sagen betyder, at Forsvarets myndigheder fremover gør sig endnu mere umage med hensyn til at overholde arbejdstidsreglerne. Sagen her viser jo, at det koster, når man ikke følger de aftalte regler.”

Flemming fortsætter: ”Hvis medlemmer sender deres tidsinfolister til os, ser vi dem minutiøst igennem, og vi rejser sager i de tilfælde, hvor Forsvaret ikke overholder reglerne. Forsvaret skal respektere vores medlemmers aftalemæssige rettigheder.”

Sagen kort
Den 20. maj 2022 får en række medarbejdere ved SLFR en mail fra kompagnichefen om, at regimentet har brudt arbejdstidsbestemmelserne i 2. kompagni i første kvartal 2022. Derfor har 28 medarbejdere ikke fået de 26 fridage, de har krav på.

Ledelsen ved SLFR forsøger at snige sig udenom ved at indgå en aftale med den lokale HKKF-tillidsrepræsentant om at løse problemet ved at udbetale merarbejde – en udbetaling, som alligevel ville ske via de almindelige regler for godtgørelse af merarbejde. Tillidsrepræsentanten beder HKKF gå ind i sagen.

Udover brud på arbejdstidsbestemmelserne konstaterer HKKF, at der i 81 tilfælde er brud på reglen om, at der maksimalt må være 10 arbejdsdage mellem 2 fridage ligesom der er et brud på 11-timersreglen.

HKKF holder flere forligsmøder med FPS, ligesom Organisationen for Offentligt Ansatte (OAO) sammen med HKKF holder møder med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) om sagen. Trods rækken af møder lykkes det ikke at indgå forlig. Derfor ender sagen i Arbejdsretten.

HKKF kræver forklaring og bod
HKKF kræver sommeren 2022 en redegørelse fra FPS om, hvor mange fridage der er tale om, og hvordan man vil sørge for, at de berørte medarbejdere får de manglende fridage. Forbundet kræver også en bod på 50.000 kr., idet forbundet mener, bruddene på arbejdstidsreglerne er sket med forsæt, da FPS indgik et forlig med HKKF i en lignende sag i 2021 og derfor kender reglerne ganske udmærket.

HKKF mener, at reglerne er brudt systematisk og forsætligt. Det drejer sig jo om ganske almindelige bevogtningsopgaver udført i Danmark – altså ikke noget ekstraordinært. Så arbejdsgiver kunne have henvendt sig, forklaret situationen og bedt om, at man fandt en fælles løsning, hvor reglerne ikke blev overtrådt. Det gjorde SLFR og FPS ikke. 

FPS erkender, at arbejdstids- og fridagsreglerne er brudt og vil forlige sagen med en bod på 10.000 kr. Styrelsen gør klart, at bruddene skal opfattes som ét samlet brud, og at det ikke er en skærpende omstændighed, at HKKF indgik forlig med dem om en lignende sag året før, for den foregik i et andet regiment. Styrelsen informerer også om, at SLFR ikke vil bryde reglerne fremover, for man har ændret procedurer.

HKKF fastholder gennem hele sagsforløbet kravet om en bod på 50.000 kr. – 10.000 kr. er simpelthen for lidt.

På trods af mange møder bliver HKKF og FPS ikke enige
September 2022 holder MEDST og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) et møde for at forsøge at forlige sagen. De kan ikke blive enige. Ved endnu et forligsmøde oktober 2022 henviser FPS HKKF til MEDST, da FPS ikke mener, styrelsen har kompetence til at idømme sig selv en bod. MEDST og OAO holder igen i december 2022 et forligsmøde om sagen. Heller ikke her kan de forlige sagen.  

Dog er man enig om, at det drejer sig om:

  • 28 medarbejdere
  • 81 overtrædelser af § 12, stk. 3, om hviletid
  • 28 overtrædelser af § 15, stk. 1, om fridage
  • én enkelt overtrædelse af § 12, stk. 1 og 2, om daglige hvileperioder for én medarbejder

HKKF stævner MEDST for Arbejdsretten
Da HKKF’s rimelige og begrundede krav ikke bliver imødegået af FPS og MEDST, stævner HKKF MEDST for Arbejdsretten i juni 2023. Sagen sker som en hovedforhandling med en retsformand og tre ordinære dommere fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerside.

Arbejdsrettens vurdering
Arbejdsretten idømmer FPS en bod på 50.000 kr., hvilket retten bl.a. begrunder med, at der er tale om et stort antal overtrædelser. Retten indskærper over for FPS, at styrelsen skal sørge for at overholde arbejdstids- og hvileregler.

Retten vurderer ikke, at reglerne er brudt systematisk og bevidst (forsæt). Retten mener det er formildende, at kompagnichefen informerede om overtrædelserne og tog møder med bl.a. tillidsmanden om dem. Arbejdsretten mener desuden ikke, at sagen fra 2021 om brud på samme regler skal have betydning for bodens størrelse i den her sag.

Statens arbejdstidsaftale (Retsinformation)
Se § 12 (arbejdstid) og § 15 (fridage).

Siden er sidst opdateret: 18.04.24 kl. 14.42

Andre nyheder