Forlig

Uddannelse som en naturlig del af Forsvaret

Konstabler får masser af uddannelse i Forsvaret, men ofte er uddannelsen for snæver til at passe ind i det, som samfundet efterspørger. Samtidig får de ikke papir på deres færdigheder, og det er et stort problem.

For at kunne fastholde unge mennesker i Forsvaret, skal de kunne se en karriere for sig – ikke kun i Forsvaret, men også på arbejdsmarkedet generelt. De skal have udvidet deres kompetencer og have papir på deres uddannelse.

For et år siden satte man pilotprojektet Erhvervsrettet Konstabeluddannelse (EKU) i gang. Uddannelsen er rettet mod kamptropperne i Hæren. Det er en god begyndelse, men der er behov for hurtigt at udvide projektet til Hærens øvrige tjenestegrene og udvikle attraktive specialistretninger, som tilgodeser karriereveje internt i Forsvaret, men også i civilsamfundet.

HKKF ønsker et Forsvar, hvor man prioriterer den interne karriereudvikling, så soldaterne kan blive uddannet fra konstabel til sergent og videre til officer. Det vil højne det professionelle niveau i enhederne, og det vil understøtte karriereudviklingen i konstabelgruppen, hvis man systematisk rekrutterer konstabler til sergentuddannelsen.

Forsvaret kan også bidrage til samfundet ved at uddanne langt flere faglærte og professionsuddannede inden for områder, som samfundet mangler, og så bør man investere i civilrettet uddannelse ved at knytte soldater, der forlader Forsvaret, til reserven.

Løsning

Politikerne skal sikre bedre uddannelsesmuligheder i Forsvaret samt genetablere retten til optjening af civiluddannelse, så soldaterne understøttes i videre- og efteruddannelse. Det vil ikke kun gavne soldaterne, men også samfundsøkonomien.

Forsvaret bør forpligtes til at uddanne langt flere faglærte og professionsuddannede end i dag – og man bør afsætte en betragtelig del af midlerne fra det nationale kompromis til investering i uddannelser, så det kommer Forsvaret og samfundet til gode, når konstablerne går over i Reserven.

Desuden bør man genindføre ordningen med militære lærlinge. Det er en god idé, fordi Forsvaret har brug for militært uddannede faglærte, og fordi det skaber et attraktivt uddannelsestilbud, som kan tiltrække og fastholde den nye – og lille – generation, der lige nu indtager det danske arbejdsmarked.

Siden er sidst opdateret: 16.05.23 kl. 16.22