Tillidsrepræsentanter

Valg af tillidsrepræsentanter

Det er medlemmerne i de forskellige enheder, der vælger tillidsrepræsentanter og suppleanter.

Tillidsrepræsentanten vælges blandt medlemmerne i enheden – et kompagni eller lignende. For at kunne vælge en tillidsrepræsentant kræves der mindst fem medarbejdere i valggruppen. I valggrupper med mindre end fem medarbejdere kan det aftales med ledelsen at vælge en talsmand.

Tillidsrepræsentanter har ret til at deltage i HKKF’s uddannelse for tillidsrepræsentanter og nyder særlig beskyttelse mod afskedigelse.

Suppleant

Der kan vælges én suppleant for hver tillidsrepræsentant.

Under tillidsrepræsentantens fravær indtræder suppleanten i tillidsrepræsentantens rolle med samme rettigheder og pligter.

Suppleanter har ret til deltagelse i HKKF’s uddannelse for tillidsrepræsentanter og nyder særlig beskyttelse mod afskedigelse.

Fællestillidsrepræsentant

HKKF har aftalt, at der ved myndigheder med flere tillidsrepræsentanter vælges en fællestillidsrepræsentant til at varetage og forhandle spørgsmål af fælles interesse. Valget af fællestillidsrepræsentant sker af og blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter.

En fællestillidsrepræsentant kan ikke varetage spørgsmål vedrørende de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner inden for deres respektive område, medmindre ledelsen og de berørte tillidsrepræsentanter er enige om det.

Fællestillidsrepræsentanter har ret til at deltage i HKKF’s uddannelse for tillidsrepræsentanter, ligesom de nyder særlig beskyttelse i forbindelse med afskedigelse.

TR-struktur

Forsvarets struktur og opbygning er afgørende for tillidsrepræsentantstrukturen – det vil sige, hvor der vælges tillidsrepræsentanter. Organisationsændringer påvirker derfor tillidsrepræsentantstrukturen.

HKKF arbejder for en decentral tillidsrepræsentantstruktur, som skal sikre, at medlemmerne kan vælge tillidsrepræsentanter så nært på dem som muligt.

I Hærens enheder vælges der normalt en tillidsrepræsentant på kompagniniveau og en fællestillidsrepræsentant på bataljonsniveau. Det er de lokale parter (lederen og den forhandlingsberettigede organisation) ved myndighederne, som aftaler TR-strukturen, og at der kan vælges flere tillidsrepræsentanter.

HKKF har opnået enighed med Forsvarets ledelse om, at forskellige forhold kan begrunde to eller flere tillidsrepræsentanter per medarbejdergruppe. Disse forhold kan for eksempel være:

  • Myndigheden er geografisk spredt.
  • Medarbejdergruppen er meget differentieret (eksempelvis uddannelse, funktion, eller opgave).
  • Medarbejdergruppen er stor.
  • Særlige ledelsesmæssige forhold, som indebærer stor selvstændighed i enhedernes opgaveløsning.

Såfremt der ikke kan opnås lokal enighed om TR-strukturen, kan spørgsmålet forelægges for FPS og det rådgivende TR-udvalg, hvor HKKF er repræsenteret.

Ved eventuelle spørgsmål om TR-strukturen og valg af tillidsrepræsentanter rettes henvendelse til HKKF.

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 18.34