Tillidsrepræsentanter

Valg af tillidsrepræsentanter

Medlemmerne i de forskellige enheder - et kompagni eller lignende - vælger tillidsrepræsentanter og suppleanter.

Tillidsrepræsentanter

Der skal være mindst 5 HKKF-medlemmer i valggruppen, for at man kan vælge en tillidsrepræsentant (TR). Valggrupper på under 5 medlemmer kan aftale med ledelsen, at de vælger en talsmand. 

TR har ret til at deltage i HKKF’s TR-uddannelse. TR er også særlig beskyttet mod at blive afskediget.

Suppleanter

Man kan vælge 1 suppleant for hver TR. Hvis TR er fraværende, træder suppleanten ind som TR med samme rettigheder og pligter. 

Suppleanter har også ret til HKKFs TR-uddannelse. Suppleanter er også særlig beskyttet mod at blive afskediget. 

Fællestillidsrepræsentanter

HKKF har aftalt, at der ved myndigheder med flere tillidsrepræsentanter vælges en fællestillidsrepræsentant til at varetage og forhandle spørgsmål af fælles interesse. Valget af fællestillidsrepræsentant sker af og blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter.

En fællestillidsrepræsentant kan ikke varetage spørgsmål vedrørende de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner inden for deres respektive område, medmindre ledelsen og de berørte tillidsrepræsentanter er enige om det.

Fællestillidsrepræsentanter har ret til at deltage i HKKF’s uddannelse for tillidsrepræsentanter, ligesom de nyder særlig beskyttelse i forbindelse med afskedigelse.

TR-struktur

Forsvarets struktur og opbygning er afgørende for, hvor man kan vælge tillidsrepræsentanter. Organisationsændringer påvirker tillidsrepræsentantstrukturen.

HKKF arbejder for en decentral tillidsrepræsentantstruktur, så medlemmerne kan vælge TR så nær på dem som muligt.

I Hæren  vælger man normalt en TR for kompagniet og en fællestillidsrepræsentant for bataljonen.

De lokale parter (lederen og den forhandlingsberettigede organisation) ved myndighederne aftaler TR-strukturen og at man kan vælge flere tillidsrepræsentanter.

HKKF er enige med Forsvarets ledelse om, at man nogle steder vælger 2 eller flere TR per medarbejdergruppe. Det kan f.eks. være, hvis:

  • myndigheden er geografisk spredt
  • medarbejdergruppen er meget differentieret (f.eks. hvad angår uddannelse, funktion eller opgave)
  • medarbejdergruppen er stor
  • særlige ledelsesmæssige forhold gør, at enhederne løser opgaverne med stor selvstændighed

Hvis man ikke kan blive enige lokalt om TR-strukturen, kan man tage det op i Forsvarets Personalestyrelse (FPS) og det rådgivende TR-udvalg, hvor HKKF er repræsenteret.

Siden er sidst opdateret: 29.01.24 kl. 15.43